Spausdinti
RASEINIŲ
RAJONO
SAVIVALDYBĖ

Raseinių rajono savivaldybės
administracija


Biudžetinė įstaiga
V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai
Juridinių asmenų registras
Kodas 288740810
Tel. (8 428)  79 600
El. paštas savivaldybe@raseiniai.lt

2021 m. spalio 22 d.

Prisijungimas

Naujienų prenumerata


 

 
  

 
 
Paveldo objektų stebėsena


KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ STEBĖSENA

   Ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų ste­bė­se­ną su­da­ro:

  • kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų pe­ri­odi­nė ap­žiū­ra, ste­bint būk­lę, jos ki­ti­mą ir kitimą lemiančias priežastis;
  • kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų pe­ri­odi­nis būk­lės ir jos ki­ti­mo fik­sa­vi­mas;
  • kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų ir jų te­ri­to­ri­jų ver­tin­gą­sias sa­vy­bes nai­ki­nan­čių ar ža­lo­jan­čių bei kitaip objektų būklę įtakojančių po­vei­kių ver­ti­ni­mas;
  • kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų būk­lės, jos ki­ti­mo, poveikių vertinimo apibendrinimas ir prog­no­za­vi­mas.

   Sa­vi­val­dy­bės pa­vel­do­sau­gos specialistas ne re­čiau kaip kar­tą per penkerius me­tus, va­do­vau­da­masis Kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų ar vie­to­vių ap­žiū­ros, būk­lės fik­sa­vi­mo ir ty­ri­mo at­li­ki­mo už­tik­ri­ni­mo tai­syk­lė­mis bei Kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­to būk­lės tik­ri­ni­mo tai­syk­lė­mis, ap­žiū­ri kiek­vie­ną kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tą ir fik­suo­ja jo būk­lę, kau­pia su tuo su­si­ju­sią in­for­ma­ci­ją ir tei­kia ją de­par­ta­men­tui.
   Fik­sa­vi­mo me­tu nu­sta­to­mas kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­to  būklės ki­ti­mas (objekto fizinė būklė, objekto nustatytųjų vertingųjų savybių būklė ir objekto aplinkos būklė ly­gi­na­mos su ankstesnių apžiūrų metu bei nekilnojamosios kultūros vertybės pase užfiksuotomis būklėmis).

  
   Valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsena Raseinių rajone 2021 metais »»»

   Valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsena Raseinių rajone 2020 metais »»»

   Valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsena Raseinių rajone 2019 metais »»»

   Valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsena Raseinių rajone 2018 metais »»»


2020 m.   

Akto Nr.

Kultūros paveldo objekto pavadinimas

Kultūros paveldo objekto adresas

KP1(20.8)-1

Pabalčių, Milžavėnų piliakalnio su papiliu ir gyvenviete gyvenvietė

Pabalčių k., Nemakščių sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-2

Pabalčių, Milžavėnų piliakalnio su papiliu ir gyvenviete papilys

Pabalčių k., Nemakščių sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-3

Naukaimio piliakalnis su gyvenviete

Naukaimio k., Girkalnio sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-4

Nemakščių senosios žydų kapinės

Legotiškės k., Nemakščio sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-5

Nemakščių žydų žudynių vieta ir kapas

Legotiškės k., Nemakščio sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-6

Poeto Jono Mačiulio-Maironio gimtinės vietos kiaulidė

Bernotų k., Pagojukų sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-7

Poeto Jono Mačiulio-Maironio gimtinės vietos namas

Bernotų k., Pagojukų sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-8

Poeto Jono Mačiulio-Maironio gimtinės vietos rūsys

Bernotų k., Pagojukų sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-9

Poeto Jono Mačiulio-Maironio gimtinės vietos svirnas

Bernotų k., Pagojukų sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-10

Poeto Maironio tėviškės sodyba

Bernotų k., Pagojukų sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-11

Poeto Jono Mačiulio-Maironio gimtinės vietos svirnas

Pasandravio k., Pagojukų sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-12

Poeto Jono Mačiulio-Maironio gimtinės vietos šulinys

Pasandravio k., Pagojukų sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-13

Poeto Jono Mačiulio-Maironio gimtinės vieta

Pasandravio k., Pagojukų sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-14

Padubysio piliakalnis vad. Kaukuru

Padubysio k., Raseinių sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-15

Kejėnų kapinynas, vad. Švedkapiais

Kejėnų k., Ariogalos sen., Raseinių r.

KP1(20.8)-16

Gėluvos piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė

Gėluvos k., Ariogalos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-17

Gėluvos piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Birutkalniu

Gėluvos k., Ariogalos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-18

Kušėliškės senovės gyvenvietė

Kušėliškės k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-19

Koplytstulpis su skulptūromis ir kryžiumi – viršūne

Godlaukio k. 2, Šiluvos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-20

Rinkšelių akmuo vad. Aukuru, Didžiuoju akmeniu

Rinkšelių k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-21

Bažavalės piliakalnis su gyvenviete

Bažavalės k., Ariogalos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-22

Viduklės klebonija

Žemaitės g. 2, Viduklės mstl., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-23

Viduklės žydų žudynių vieta ir kapas

Paupio g. Viduklės mstl., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-24

Raseinių piliakalnis, vad. Prabauda

Raseinių m., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-25

Šiluvos žydų senosios kapinės

Šiluvos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-26

Pužų piliakalnis vad. Pilale

Pužų k., Nemakščių sen., Raseinių r. sav.

 
 
2019 m.   

Akto Nr.

Kultūros paveldo objekto pavadinimas

Kultūros paveldo objekto adresas

KP1(20.8)-1

Betygalos piliakalnis II, vad. Alkos, Aukos kalnu

Pilkalnio k., Betygalos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-2

Betygalos piliakalnis I

Betygalos mstl., Betygalos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-3 

Ročiškės piliakalnis

Ročiškės k., Betygalos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-4

Ročiškės dvarvietė

Ročiškės k., Betygalos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-5

Ariogalos žydų senosios kapinės

Padubysio k., Ariogalos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-6

Gėluvos kapinynas

Gėluvos k., Ariogalos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-7

Darbutų piliakalnis, vad. Bielskio kalnu, Darbutų kalnu

Darbutų k., Betygalos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-8

Akmuo, vad. Skirtinio, Molavėnų akmeniu

Paskirstinio k., Nemakščių sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-9

Burbiškių dvaro sodybos fragmentų senosios kapinės

Burbiškio k., Betygalos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-10  

Akmuo su „Velnio ir Dievo pėdomis“

Žalpių k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-11 

Akmuo, vad. Koplytėlės akmeniu

Akmenės k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-12 

Biliūnų senovės gynybinis įtvirtinimas, vad. Volų pilaite

Biliūnų k. Girkalnio sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-13 

Galkaičių piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė

Galkaičių k., Paliepių sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-14 

Galkaičių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Gručkalniu

Galkaičių k., Paliepių sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-15

Ižiniškių piliakalnis su gyvenviete

Ižiniškių k., Nemakščių sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-16 

Kejėnų pilkapynas, vad. Švedkapiais

Kejėnų k., Ariogalos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-17

Kejėnų piliakalnis, vad. Kaukuru, Švedų bokštu

Kejėnų k., Ariogalos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-18

Lyduvėnų piliakalnis vad. Danutės piliakalniu Lyduvėnų mstl., Šiluvos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-19

Skaraitiškės dvaro sodybos fragmentų vartų liekanos

Skaraitiškės k., Šiluvos sen.,Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-20

Skaraitiškės dvaro sodybos fragmentų pieninės vieta

Skaraitiškės k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-21 Skaraitiškės dvaro sodybos fragmentų rūmai Skaraitiškės k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-22

Skaraitiškės dvaro sodybos fragmentų parkas Skaraitiškės k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav.

 
 
2018 m.  

Akto Nr.

Kultūros paveldo objekto pavadinimas

Kultūros paveldo objekto adresas 

KP1(20.8)-1

Biliūnų senovės gynybinis įtvirtinimas vad. Volų pilaite

Biliūnų k., Girkalnio sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-2

Pabalčių, Milžavėnų piliakalnio su papiliu  ir gyvenviete piliakalnis

Pabalčių k., Nemakščių sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-3

Koplytstulpis su skulptūromis ir kryžiumi - viršūne

Dainavos g., Nemakščių mstl., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-4 

Koplytstulpis su altorėliu ir kryžiumi - viršūne

Sugintų k., Nemakščių sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-5 

Koplytstulpis

Nemakščiai mstl., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-6  

Viduklės žydų senosios kapinės

Paupio g., Viduklės mstl., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-7 

Betygalos piliakalnis II, vad. Alkos, Aukos kalnu

Pilkalnio k., Betygalos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-8

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto paminklas

Betygalos mstl., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-9 

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos komplekso sandėlis

M. Jurgaičio a. 2, Šiluvos mstl., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-10 

Antikinė koplytėlė

Jono Pauliaus g. II, Šiluvos mstl., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-11 

Antikinė koplytėlė

Jono Pauliaus g. II, Šiluvos mstl., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-12

Molavėnų, Griaužių piliakalnis, vad. Kauprėmis

Molavėnų k., Nemakščių sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-13

Molavėnų piliakalnis

Molavėnų k., Nemakščių sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-14

Kalnujų, Palendrių piliakalnis Palendrių k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav. 

KP1(20.8)-15

Žydų žudynių vieta ir kapas Medekšų k., Girkalnio sen., Raseinių r. sav. 

KP1(20.8)-16

Ariogalos žydų žudynių ir užkasimo vieta Verdėlupio g., Ariogalos m., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-17

Kapinynas II Gėluvos k., Ariogalos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-18

1863 m. sukilėlių kapai Pasandravio k., Pagojukų sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-19

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos komplekso Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilika M. Jurgaičio a. 2, Šiluvos mstl., Raseinių r. sav. 
KP1(20.8)-20 Vaškutės senovės gyvenvietė Vaškučių k., Betygalos sen., Raseinių r. sav. 
KP1(20.8)-21 Daugėliškių piliakalnis, vad. Ožnugariu Daugėliškių k., Ariogalos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-22

Burbiškių dvaro sodybos fragmentų rūmai Burbiškio k., Betygalos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-23

Burbiškių dvaro sodybos fragmentų Trečio tvarto vieta Burbiškio k., Betygalos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-24

Burbiškių dvaro sodybos fragmentų Antrojo tvarto liekanos Burbiškio k., Betygalos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-25

Burbiškių dvaro sodybos fragmentų Pirmasis tvartas Burbiškio k., Betygalos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-26

Koplytėlė su skulptūrine grupe ir kryžiumi - viršūne Aušros g. 11, Grajauskų k., Ariogalos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-27

Butkiškės Šv. Jono Krikštytojo pastatų komplekso tvora su vartais Dubysos g. 2, Butkiškės k., Ariogalos sen., Raseinių r. sav. 

KP1(20.8)-28

Butkiškės Šv. Jono Krikštytojo pastatų komplekso koplytėlė Dubysos g. 2, Butkiškės k., Ariogalos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-29

Butkiškės Šv. Jono Krikštytojo pastatų komplekso bažnyčia Dubysos g. 2, Butkiškės k., Ariogalos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-30

Butkiškės Šv. Jono Krikštytojo pastatų komplekso varpinė Dubysos g. 2, Butkiškės k., Ariogalos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-31

Lietuvos partizanų kapai Sodų g. Raseinių m., Raseinių m. sen. 
KP1(20.8)-33 Kalniškių kapinynas

Kalniškių k. I, Ariogalos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-34 Raseinių kalėjimo statinių komplekso kalėjimo rūsys Muziejaus g. 3, Raseinių m., Raseinių r. sav. 
KP1(20.8)-35 Raseinių kalėjimo statinių komplekso ūkinis – administracinis pastatas Muziejaus g. 3, Raseinių m., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-36 Raseinių kalėjimo statinių komplekso kalėjimo pastatas

Muziejaus g. 3, Raseinių m., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-37 Lyduvėnų piliakalnis II, vad. Barsukalniu

Lyduvėnų mstl.., Šiluvos sen., Raseinių r. sav. 


2017 m.

Akto Nr.

Kultūros paveldo objekto pavadinimas

Kultūros paveldo objekto adresas 

KP1(20.8)-1 

Vandens malūnas su technologine įranga

Maslauskiškių k., Betygalos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-2

Pabalčių, Milžavėnų piliakalnio su papiliu ir gyvenviete piliakalnis

Pabalčių k., Nemakščių sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-3

Girkalnio mstl. žydų senosios kapinės

Girkalnio mstl., Girkalnio sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-4

Girkalnio mstl. žydų žudynių vieta ir kapas

Girkalnio mstl., Girkalnio sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-5

Naukaimio piliakalnis su gyvenviete

Naukaimio k., Girkalnio sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-6

Šiluvos žydų senosios kapinės

Šiluvos k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-7

Žydų žudynių vieta ir kapas

Lyduvėnų mstl., Šiluvos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-8

Biliūnų dvaro sodybos rūmai

Biliūnų k. 8, Girkalnio sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-9 Biliūnų dvaro sodybos svirnas Biliūnų k. 8, Girkalnio sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-10 Biliūnų dvaro sodybos ledainė Biliūnų k. 8, Girkalnio sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-11 Biliūnų dvaro sodybos ūkinis pastatas Biliūnų k. 8, Girkalnio sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-12 Biliūnų dvaro sodybos parkas Biliūnų k. 8, Girkalnio sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-13  Viduklės žydų žudynių vieta ir kapas Paupio g. 8, Viduklės mstl., Viduklės sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-14 Nemakščių žydų žudynių vieta ir kapas Legotiškės k., Nemakščių sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-15 Nemakščių žydų senosios kapinės Legotiškės k., Nemakščių sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-16 Viduklės klebonija Žemaitės g. 2, Viduklės mstl., Viduklės sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-17 Koplytstulpis su skulptūromis ir kryžiumi - viršūne

Godlaukio k. 2, Šiluvos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-18 Lyduvėnų geležinkelio tiltas Lyduvėnų k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-19 Rinkšelių akmuo vad. Aukuru, Didžiuoju akmeniu

Rinkšelių k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-20 Lyduvėnų piliakalnis vad. Danutės piliakalniu

Lyduvėnų k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav.

   Valstybės saugomų kultūros objektų monitoringas Raseinių rajone nuo 2017-01-01 »»»

   Valstybės ir savivaldybės saugomų kultūros objektų monitoringas Raseinių rajone nuo 2012-01-01 »»»


 2016 m.  

Akto Nr.

Kultūros paveldo objekto pavadinimas

Kultūros paveldo objekto adresas

KP1(20.8)-1 

Raseinių bankas

Vytauto Didžiojo g. 21, Raseinių m., Raseinių m. sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-2

Galkaičių piliakalnis su gyvenviete

Galkaičių k., Paliepių sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-3 

Lietuvos karių kapai

Sodų g., Raseinių m., Raseinių m. sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-4 

Paminklas „Žemaitis“

Raseinių m., Raseinių m. sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-5 

Akmuo su „Velnio ir Dievo pėdomis“

Žalpių k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-6

Akmuo vadinamas Koplytėlės akmeniu

Akmenės k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-7

Antkapinė koplytėlė

Jono Pauliaus II g., Šiluvos mst., Šiluvos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-8

Antkapinė koplytėlė

Jono Pauliaus II g., Šiluvos mst., Šiluvos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-9

Vartų stulpai

Skaraitiškės  k. I, Šiluvos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-10

Parkas

Skaraitiškės  k. I, Šiluvos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-11

Rūmai

Skaraitiškės  k. I, Šiluvos sen., Raseinių r. sav.

 

2015 m.   

Akto Nr.

Kultūros paveldo objekto pavadinimas

Kultūros paveldo objekto adresas

KP1(20.8)-1 

Koplytstulpis su skulptūrine Kristaus apverkimo grupe

Gruzdiškės k., Raseinių m. sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-2 

Biliūnų senovės gynybinis įtvirtinimas, vad. Volų pilaite

Biliūnų k., Girkalnio sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-5 

Kapinynas II

Gėluvos k., Ariogalos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-6 

Ariogalos žydų žudynių ir užkasimo vieta

Verdėlupio g. Ariogalos m., Ariogalos m. sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-8 

Kušeliškės senovės gyvenvietė

Kušeliškės  k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-9 

Pažiobrio pilkapių vieta, vad. Kapmilžiais

Pažiobrio  k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-10 

Paluknio kapinynas, vad. Kaukazo kalneliu

Paluknio k., Šiluvos sen. Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-11 

Šiluvos mstl. senosios žydų kapinės

Šiluvos mstl., Šiluvos sen. Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-12 

Namas

Jono Pauliaus II g. 12, Šiluvos  mstl., Šiluvos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-17 

Pabalčių, Milžavėnų piliakalnio su papiliu ir gyvenviete piliakalnis

Pabalčių k., Nemakščių sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-18 

Kejėnų pilkapynas, vad. Švedkapiais.

Kejėnų k., Ariogalos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-19 

Gėluvos piliakalnis su gyvenviete

Gėluvos k., Ariogalos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-20 

Bažavalės piliakalnis su gyvenviete

Bažavalės k., Ariogalos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-21 

Koplytstulpis su ornamentuotu kryželiu ir Šv. Kazimiero skulptūra

Butkiškės k., Ariogalos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-22 

Paveikslas Marija su aptaisu

Butkiškės k., Ariogalos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-23 

Paveikslas Šventoji šeima

Butkiškės k., Ariogalos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-24 

Stacijos (14)

Butkiškės k., Ariogalos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-25 

Trimituojančių angelų skulptūros (2)

Butkiškės k., Ariogalos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-26

Skulptūra Nukryžiuotasis

Butkiškės k., Ariogalos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-27

Kejėnų piliakalnis vad. Kaukuru, Švedų bokštu

Gėluvos k., Ariogalos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-28

Buvusio dvaro sodybos fragmentai

Plembergo k., Ariogalos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-29

Ariogalos mstl. senosios žydų kapinės

Padubysio k., Ariogalos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-30

Milžavėnų kapinynas Milžavėnų k., Nemakščių sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-31 Pašešuvio kapinynas, vad. Senkapiais Pašešuvio k., Nemakščių sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-32 Rekošaičių kapinynas Rekošaičių k., Nemakščių sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-34 Ižiniškių piliakalnis su gyvenviete Ižiniškių k., Nemakščių sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-36 Pužų piliakalnis vad. Pilale Pužų k., Nemakščių sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-39 Agelaičių pilkapynas, vad. Milžinkapiais Agelaičių k., Betygalos sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-40 Vaškučių senovės gyvenvietė Vaškučių k., Betygalos sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-41 Kryžius Betygalos mstl., Betygalos sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-43 Betygalos valsčiaus valdybos pastatas Dubysos g. 8, Betygalos mstl., Betygalos sen., Raseinių r. sav.

 

2014 m.

Akto Nr.

Kultūros paveldo objekto pavadinimas Kultūros paveldo objekto adresas
KP1(20.8)-1 Kapinės Šiluvos mstl., Šiluvos sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-2 Antkapinė koplytėlė Jono Pauliaus II g., Šiluvos mstl., Šiluvos sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-3 Antkapinė koplytėlė Jono Pauliaus II g., Šiluvos mstl., Šiluvos sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-4 Knygnešio K. Roseno kapas Šiluvos mstl., Šiluvos sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-5 Gedimino stulpai Pataklėliai, Ariogalos sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-6 T. Daugirdo kapas Ariogalos m., Ariogalos miesto sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-8 Betygalos piliakalnis Betygalos m., Betygalos sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-9 Lietuvos partizanų kapai Gruzdiškės k., Raseinių sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-13 Koplytėlė su bokšteliu Akmenės k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-14 Girkalnio mstl. senosios žydų kapinės Girkalnio mstl., Girkalnio sen.,  Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-15 Girkalnio mstl. žydų žudynių vieta ir kapas Girkalnio mstl., Girkalnio sen.,  Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-16 Kapinės Girkalnio mstl., Girkalnio sen.,  Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-17 Stogastulpis su kryžiumi - viršūne Paupio g., Viduklės sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-20 Poeto Maironio tėviškės sodyba Bernotų k., Pagojukų  sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-21 Poeto Maironio tėviškės sodybos rūsys Bernotų k., Pagojukų  sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-22 Poeto Maironio tėviškės sodybos kiaulidė Bernotų k., Pagojukų  sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-23 Poeto Maironio tėviškės sodybos svirnas Bernotų k., Pagojukų  sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-24 Poeto Maironio tėviškės sodybos namas Bernotų k., Pagojukų  sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-25 Koplytstulpis su skulptūromis ir kryžiumi-viršūne Godlaukio k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav.

 

Akto Nr.

Kultūros paveldo objekto pavadinimas

Kultūros paveldo objekto adresas

KP1(20.8)-26

Bažnyčia, varpinė, šventoriaus vartai

Viduklės mstl., Viduklės sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-30

Koplytėlė prie sienos su Nukryžiuotojo skulptūrine grupe

Viduklės mstl., Viduklės sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-35

Bažnyčia

Butkiškės k., Ariogalos sen. Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-36

Kapinės

Viduklės mstl., Viduklės sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-37

Lietuvos partizanų vadavietė

Daugėliškių k., Ariogalos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-38

Kapinės

Ariogalos m., Ariogalos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-39

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia

Ugionių k., Betygalos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-40

Koplyčia

Ugionių k., Betygalos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-41

Senkapis

Anulyno k., Raseinių m. sen.,  Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-42

Kapinės

Vilniaus g., Raseinių m.,

Raseinių m. sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-43

Katauskių dvaro sodybos fragmentai

Katauskių k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-53

Sodybos vieta

Pasandravio k., Pagojukų sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-54

Sandėlis

M. Jurgaičio a. 2, Šiluvos mstl., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-55

Bazilika

M. Jurgaičio a. 2, Šiluvos mstl., Šiluvos  sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-57

Viduklės miestelio žydų žudynių vieta ir kapas

Viduklės mstl., Viduklės sen., Raseinių r. sav.

KP1(20.8)-59

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčios statinių komplekso atraminė siena

Jono Pauliaus II g. 7, Šiluvos mstl., Šiluvos sen., Raseinių r. sav.

 

2013 m.

Akto Nr. Kultūros paveldo objekto pavadinimas Kultūros paveldo objekto adresas 
KP1(20.8)-1  Raseinių piliakalnis, vad. Prabauda  Raseiniai m., Raseinių miesto sen. Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-2  Paminklas 1915 m. žuvusiems vokiečių kariams Raseiniai m., Raseinių miesto sen. Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-3  Piliakalnis, vad. Kaukuru Padubysio k., Raseinių sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-4  Lyduvėnų piliakalnis, vad. Danutės piliakalniu Lyduvėnų mstl., Šiluvos sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-5  Darbutų piliakalnis, vad. Bielskio kalnu, Darbutų kalnu Darbutų k., Betygalos sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-6  Piliakalnis, vad. Kaukuru, Švedų bokštu Kejėnų k., Ariogalos sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-7  Ročiškės piliakalnis Ročiškės k., Betygalos sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-8  Šiluvos mstl. žydų senosios kapinės Šiluvos mstl., Šiluvos sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-9  Viduklės mstl. žydų senosios kapinės Paupio g., Viduklės mstl., Viduklės sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-10  Genocido vieta ir kapavietė Viduklės mstl., Viduklės sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-11  Nemakščių mstl. žydų žudynių vieta ir kapas Nemakščių mstl., Nemakščių sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-12  Nemakščių mstl. žydų senosios kapinės Nemakščių mstl., Nemakščių sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-13  Kapinės  Lyduvėnų mstl., Šiluvos sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-14  Akmuo, vad. Koplytėlės akmeniu  Akmenės k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-15  Rinkšelių akmuo, vad. Aukuro, Didžiuoju akmeniu Rinkšelių k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-16  Akmuo, vad. Skirtinio akmeniu Paskirtinio k., Nemakščių sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-17  Lietuvos partizanų kapai Obelynės k., Paliepių sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-18  Akmuo su „Velnio ir Dievo pėdomis“  Ateities g., Raseinių miesto sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-19  Skulptūra „Vyskupas su kryžiumi“ Ugionių k., Betygalos sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-20  Skulptūra „Šventoji su knyga“ Ugionių k., Betygalos sen., Raseinių r. sav.

 

2012 m.

Akto Nr.

Kultūros paveldo objekto pavadinimas Kultūros paveldo objekto adresas 
KP1(20.8)-1  Paminklas „Žemaitis“  Raseiniai m., Raseinių miesto sen. Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-2  Lietuvos karių kapai  Sodų g., Raseinių m., Raseinių miesto sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-3  A. Smilgos kapas Sodų g., Raseinių m., Raseinių miesto sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-4  Kapinės (žydų žudynių vieta ir kapas)  Kalnujų k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-5  Skulptūra „Šv. Kotryna“ Kalnujų k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-6  Skulptūra „Šv. Domininkas“ Kalnujų k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-7  Kalnujų, Palendrių piliakalnis  Palendrių k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-8 

Kalnas, vad. Alkos, kitaip Aukos kalnu (Betygalos piliakalnis II)

Betygalos m., Betygalos  sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-9  Vytauto Didžiojo paminklas Betygalos mstl., Betygalos sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-10  Miestelio istorinė zona  Betygala mstl., Betygalos sen. Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-11  Burbiškio dvaro sodyba Burbiškių k., Betygalos sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-12  Kryžius  Betygala mstl., Betygalos sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-13  Šaltinėlis, vad. Šv. Jono (Gaivučiu) Betygala mstl., Betygalos sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-14  Klebonija  Viduklė mstl., Viduklės sen.,  Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-15  Kapai ir koplyčia Vytauto g., Ariogala m., Ariogalos miesto sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-16  Biliūnų dvaro sodyba Biliūnų k., Girkalnio sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-17  Geležinkelio tiltas   Lyduvėnų k., Šiluvos sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-18  Alko šaltinis, vad. Magdės šuliniu Ateities g., Raseinių miesto sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-19  Molavėnų piliakalnis  Molavėnų k., Nemakščių  sen., Raseinių r. sav.
KP1(20.8)-20  Molavėnų, Graužų piliakalnis vad. Kauprėmis Molavėnų k., Nemakščių  sen., Raseinių r. sav.
TEISINĖ INFORMACIJA 


Informacija atnaujinta: 2021-01-27 14:54:14
Raseinių rajono savivaldybės meras
 
Andrius Bautronis

Gyvenimo aprašymas

Priėmimo valandos

Darbotvarkė

 

Nuorodos

 


 
 

 
 


 
 


 
 

 
 
  

 

 

 
 

 

 

 
 
 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

© Raseinių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema. Nuotolinė pagalba.