Spausdinti
RASEINIŲ
RAJONO
SAVIVALDYBĖ

Raseinių rajono savivaldybės
administracija


Biudžetinė įstaiga
V.Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai
Juridinių asmenų registras
Kodas 288740810
Tel. (8 428)  79 600
El. paštas savivaldybe@raseiniai.lt

2021 m. spalio 22 d.

Prisijungimas

Naujienų prenumerata


 

 
  

 
 
2007–2013 m. ES struktūrinė parama

      
  
2007-2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis įgyvendinti Raseinių r. sav. administracijos projektai pagal finansuotas priemones »»»


Patvirtintas Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginis planas

   2013 metais Raseinių rajono savivaldybės administracija inicijavo projekto „Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros studijos parengimas“ įgyvendinimą. Viena iš šio projekto veiklų buvo Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano atnaujinimas. 2013 m. liepos 18 d. tarp Europos socialinio fondo agentūros ir Raseinių raj. savivaldybės administracijos buvo pasirašyta projekto „Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros studijos parengimas“ (Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-22-016) finansavimo ir administravimo sutartis, kuriai finansavimas buvo skirtas pagal Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ (VP1-4.2-VRM-02-R) įgyvendinimo priemonę „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/ trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“.

   2014 m. spalio 16 d. buvo pasirašyta konsultavimo paslaugų dėl Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano (toliau – plėtros planas) atnaujinimo sutartis su viešųjų pirkimų konkurso laimėtoju UAB „Eurointegracijos projektai“. Atnaujinamo plėtros plano projektas kartu su konsultantais buvo rengiamas nuo 2014 m. spalio  iki 2015 m. vasario mėn.

   Atnaujintas Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 m. strateginis planas buvo patvirtintas Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. TS-37.

Atnaujintame plėtros plane išliko ta pati 2008 m. suformuota rajono vizija:

Raseinių kraštas – modernus Rytų ir Vidurio Europos piligrimystės centras, patogus ir saugus gyventi, viliojantis svečiuotis, patrauklus investuoti.

   Taip pat buvo atnaujinti/ pakoreguoti 4 plėtros plano prioritetai, 12 tikslų, 26 uždaviniai ir 158 priemonės.


      VšĮ Raseinių ligoninė įgyvendina projektą „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas VšĮ Raseinių ligoninėje“ Nr. VP3-2.1-SAM-10-V-01-082. Projektas yra finansuojamas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“ iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai skirtus biudžeto asignavimus.

      Projekto tikslas – sumažinti Raseinių rajono gyventojų sergamumą, teikiant gyventojams aukštesnės kokybės ir prieinamesnes antrinio lygio ambulatorines, palaikomojo gydymo ir slaugos bei stacionarines paslaugas.

Projekto metu bus:

      1) atlikti konsultacinės poliklinikos, fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus, dienos chirurgijos padalinio kapitalinio remonto darbai;

      2) įsigyta medicininė įranga konsultacinei poliklinikai, fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriui, palaikomojo gydymo ir slaugos skyriui, dienos chirurgijos padaliniui;

      3) įsigytas naujas A tipo greitosios medicinos pagalbos automobilis priėmimo-skubios pagalbos skyriui.

      Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 4.632.000,00 Lt. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2012 m. gruodžio 31 d.

 

      VšĮ Raseinių ligoninė

  

Pateikta projekto „Raseinių rajono savivaldybės Viduklės, Pryšmančių, Ramonų ir kitų kadastro vietovių dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ paramos paraiška

      Raseinių rajono savivaldybės administracija 2011 m. vasario 9 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie žemės ūkio ministerijos pateikė projekto „Raseinių rajono savivaldybės Viduklės, Pryšmančių, Ramonų ir kitų kadastro vietovių dalies melioracijos statinių rekonstravimas“ paraišką paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės ,,Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“ veiklos sritį „Žemės ūkio vandentvarka“.
     
Bendra projekto  vertė – 1.382.151,00 Lt su PVM. Iš jų – 1.028.046,00 Lt ES fondų lėšos, 215890,00 Lt – valstybės biudžeto lėšos, 138.215,00 Lt – Savivaldybės lėšos.
     
Bendra numatomo vykdyti projekto trukmė – 23 mėn. (iki paramos sutarties pasirašymo – 5 mėn., po paramos sutarties pasirašymo – 18 mėn.).
     
Įgyvendinant projektą  numatoma pasiekti šiuos tiesioginius projekto pasiekimų rodiklius: rekonstruoti 4,91 km valstybei priklausančių drenažo rinktuvų, 5,75 km griovių, sutvarkyti 5 pralaidas. Bendras šių melioracijos statinių aptarnaujamas plotas siekia 159,6 ha.
 

Pasirašyta projekto „Raseinių miesto centrinės dalies detaliojo plano rengimas“ finansavimo ir administravimo sutartis

 

      Raseinių rajono savivaldybės administracija 2010 m. rugpjūčio 19 d. Europos socialinio fondo agentūrai pateikė projekto „Raseinių miesto centrinės dalies detaliojo plano rengimas“ paraišką Europos Sąjungos fondų paramai gauti pagal 2007-2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.2-VRM-04-R priemonę „Teritorijų planavimas“. Dėl šio projekto 2010 m. gruodžio 28 d. buvo pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis su Europos socialinio fondo agentūra.

      Bendra projekto vertė – 190.000,00 Lt, iš kurių 161.500,00 Lt ES struktūrinių fondų (Europos socialinio fondo) lėšos, 28.500,00 Lt – Raseinių rajono savivaldybės lėšos.

      Projekto tikslas – parengti Raseinių miesto centrinės dalies detalųjį planą (toliau – detalusis planas), įgyvendinant Raseinių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir Raseinių miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius. Pagrindinė veikla, įgyvendinama projekto metu – detaliojo plano rengimas. Įgyvendinus projektą bus:

      - nustatytos Raseinių miesto centrinės dalies plėtros tendencijos, probleminės situacijos;
      - suformuota vystymo koncepcija, nustatytos teritorijos naudojimo ir apsaugos svarbiausios kryptys ir tvarkymo prioritetai;
      - numatytas Raseinių miesto centrinės dalies tvarkymo ir naudojimo režimas;
      - patobulinta susiklosčiusi dalies erdvinė ir planinė struktūra;
      - nustatyti urbanistiniai ir architektūriniai reikalavimai, užstatymo ir viešųjų ir privačių erdvių teritorijos, išdėstymo principai ir morfologija;
      - numatytos užstatytų teritorijų aplinkos kokybę gerinančios priemonės;
      - išanalizuotos mažosios architektūros objektų išdėstymo galimybės; nustatytas susisiekimo sistemos organizavimas, transporto srautai (įvažiavimai, automobilių stovėjimo vietos ir kt.), suformuota pėsčiųjų ryšių sistema;
      - išanalizuotos inžinerinės infrastruktūros tvarkymo galimybės.

      Numatoma projekto įgyvendinimo pabaiga – 2013 m. balandžio mėn. Detalusis planas bus naudojamas kaip privalomas dokumentas, priimant sprendimus, susijusius su teritorijos naudojimu, tvarkymu ir apsauga bei nustatant statinių rekonstravimo, statybos projektavimo, ilgalaikių programų planavimo sąlygas.

      Daugiau informacijos: Raseinių r. sav. administracijos Strateginio planavimo, investicijų, projektavimo ir projektų valdymo skyriaus vedėja Indrė Antanaitienė, tel. 79 596 bei Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Kristina Krikštanaitė, tel. 79 574.

 


Pasirašyta projekto „Raseinių rajono savivaldybės Nemakščių seniūnijos Nemakščių miestelio bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimas“ finansavimo ir administravimo sutartis

 

      Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius Liudas Kavaliauskas 2010 m. gruodžio 31 d. pasirašė projekto „Raseinių rajono savivaldybės Nemakščių seniūnijos Nemakščių miestelio bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimas“ finansavimo ir administravimo sutartį. Projektui finansavimas skiriamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėje sudarymas“ (projekto kodas VP3-1.2-VRM-01-R-21-009). Bendra projekto vertė - 2004,4 tūkst. Lt, pagal finansavimo šaltinius: 1854,1 tūkst. Lt (85 %) - ES fondų lėšos, 150,3 tūkst. Lt (7,5 %) - valstybės biudžeto lėšos, 150,3 tūkst. Lt (7,5 %) - Savivaldybės bendro finansavimo lėšos. Projekto tikslas – centrinės Nemakščių miestelio dalies bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimas, siekiant sudaryti sąlygas ūkinės veiklos diversifikavimui. Projekto veiklų įgyvendinimo  pabaiga - 2012 m. rugpjūčio 31 d. 

      Įgyvendinant projektą teritorijoje šalia Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos bus naujai įrengtos sporto, automobilių stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takai, apšvietimas, įrengta lauko estrada. Projekto metu planuojama atlikti Laisvės g. ir Vyšnių g. šaligatvio palei bažnyčią rekonstrukciją, naujai įrengti šaligatvį Vyšnių g., rekonstruoti Aušros gatvę ir įrengti jos apšvietimą. Skvere, esančiame prie Nemakščių seniūnijos pastato, bus atnaujinti pėsčiųjų takai, žalieji plotai, įrengti gėlynai, šiukšliadėžės, suoliukai, numatoma nauja viešojo tualeto statyba.

      Projekto valdymo grupę sudaro: projekto vadovas - Egidijus Alijauskas, Savivaldybės administracijos Ekonomikos, ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistas, projekto finansininkė - Vida Grabienė, Ekonomikos, ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė, projekto koordinatorė - Loreta Sirvidienė, Strateginio planavimo, investicijų, projektavimo ir projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė.

      Artimiausiu metu bus derinamas mokėjimo prašymų teikimo grafikas, viešųjų pirkimų planas, skelbiamas konkursas rangos darbų pirkimui.


 

Įgyvendinamas projektas „Kalnujų civilinių kapinių viešosios infrastruktūros sutvarkymas“ 

      Raseinių rajono savivaldybė įgyvendina projektą „Kalnujų civilinių kapinių viešosios infrastruktūros sutvarkymas“. Projektas yra finansuojamas Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ Vietos plėtros 2008-2014 metų strategijos lėšomis. Bendra projekto vertė - 377561,00 Lt (ES parama - 267597,00 Lt, PVM dengiamas iš valstybės biudžeto -56045,00 Lt, Savivaldybės įnašas natūra (nekilnojamuoju turtu) -16740,00 Lt, piniginis įnašas - 37179,00 Lt).

      Projekto tikslas - sutvarkyti Kalnujų civilinių kapinių infrastruktūrą, atnaujinant ir išsaugant kaimo vietovės kraštovaizdžio komponentus. Įgyvendinus projekto tikslą ir uždavinius bus įrengtas takas, automobilių stovėjimo aikštelės, pastatyta nauja tvora, konservuoti kapinių teritorijoje esantys bažnyčios griuvėsiai. Sutvarkyta viešoji erdvė darys tvarkingos, patrauklios vietovės įspūdį, sudarys patogesnes sąlygas vietos gyventojams ir atvykstantiems kapų lankytojams, laidojimo procesijoms.                          
     
Kalnujų civilinių kapinių infrastruktūros projektą įgyvendina Raseinių r. savivaldybės administracijos sudaryta projekto valdymo darbo grupė: projekto vadovė, Kalnujų seniūnijos seniūnė Regina Čepurnovienė, projekto finansininkė, Kaimo reikalų skyriaus vyresnioji specialistė Virgilija Pocienė. Savivaldybės administracijos specialistai Gintautas Dukauskas, (Ekonomikos, ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistas) ir Loreta Sirvidienė (Strateginio planavimo, investicijų, projektavimo ir projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė), konsultuoja projekto techninės dokumentacijos ruošimo, paraiškos pildymo, veiklos aprašo rengimo, rangos darbų pirkimo ir kitais su projektu susijusiais klausimais.

 


 

 

Pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis dėl projekto „Raseinių miesto Vytauto Didžiojo gatvės rekonstravimas“

      2010 m. lapkričio 23 d. LR Susisiekimo ministerija, Transporto investicijų direkcija ir Raseinių rajono savivaldybės administracija pasirašė projekto „Raseinių miesto Vytauto Didžiojo gatvės rekonstravimas“ Nr. VP2-4.4-SM-02-R-21-013 (toliau – Projektas) finansavimo ir administravimo sutartį pagal Lietuvos 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“.

      Projekto biudžete nustatyta didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų suma – 1 490 276,40 Lt, iš jų Europos Sąjungos lėšos – 1 266 734,94 Lt, valstybės biudžeto lėšos – 156 479,02 Lt, Raseinių rajono savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip 67 062,44 Lt.

      Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra 2010 m. rugsėjo 7 d., o pabaiga, iki kurios turi būti pabaigtos visos Projekto veiklos ir patirtos visos su Projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos - 2012 m. vasario 29 d.

      Įgyvendinant Projektą yra numatyta rekonstruoti Vytauto Didžiojo gatvės atkarpą (0,876 km) nuo sankryžos su V. Grybo gatve iki sankryžos su Vilniaus gatve. Rekonstruojant Vytauto Didžiojo gatvę bus atlikti šie darbai:

  - kartu su šaligatviais atnaujinta gatvės danga;

  įrengta:

  - automobilių stovėjimo aikštelės;

  - dviračių takas;

  - lietaus surinkimo tinklai (nuo sankryžos su Vaižganto gatve iki sankryžos su Dubysos gatve);

  - naujas apšvietimas (nuo sankryžos su V. Grybo gatve iki sankryžos su Vaižganto gatve).

 

      Įgyvendinus Projektą, pagerės eismo sąlygos centrinėje Raseinių miesto dalyje, susisiekimas taps patogesnis ir saugesnis. Taip pat prisidėsime prie strateginio „Ekonomikos augimo“ veiksmų programos tikslo (spartinti ūkio augimą ilguoju laikotarpiu siekiant sumažinti išsivystymo netolygumus tarp Lietuvos ir Europos Sąjungos vidurkio) įgyvendinimo. Sparčiai augant ekonomikai, didėja transportavimo paslaugų poreikis. Didėjantis transporto eismo intensyvumas neišvengiamai reikalauja spartesnės kelių infrastruktūros plėtros ir modernizavimo.

      Projekto valdymo grupę sudaro šie Raseinių rajono savivaldybės administracijos darbuotojai: projekto vadovas – Valmantas Bentnorius, Ekonomikos, ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistas; projekto finansininkė - Vida Grabienė, Ekonomikos, ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė; projekto koordinatorius – Tomas Andriulis, Strateginio planavimo, investicijų, projektavimo ir projektų valdymo skyriaus vyr. specialistas.

 

      Informaciją parengė Strateginio planavimo, investicijų, projektavimo ir projektų valdymo skyriaus vyr. specialistas Tomas Andriulis, tel. (8 428) 41 553, el. p. tomas.andriulis@raseiniai.lt.

  

 

Pasirašyta projekto „Raseinių rajono Šiluvos vidurinės mokyklos pastato Šiluvoje, Jurgaičio a. 6, rekonstravimas“ finansavimo ir administravimo sutartis

      LR Ūkio ministerija, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra ir Raseinių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama direktoriaus Dainiaus Baltrušaičio, 2010 m. spalio 19 dieną pasirašė projekto „Raseinių rajono Šiluvos vidurinės mokyklos pastato Šiluvoje, Jurgaičio a. 6, rekonstravimas“ (projekto kodas - VP3-3.4-ŪM-03-V-04-007) finansavimo ir administravimo sutartį. Sutartyje numatyta skirti iki 3.182.264,00 Lt Europos Sąjungos fondų lėšų projekto įgyvendinimui, išskyrus toms priemonėms, kurios nesusijusios su energijos taupymu. Finansavimas buvo skirtas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“.
     
Projekto tikslas – pagerinti Raseinių rajono Šiluvos vidurinės mokyklos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šiam pastatui šildyti bei patalpoms apšviesti. Rekonstruojant mokyklą planuojama apšiltinti pastato sienas, pirmo aukšto grindis, pagrindinio korpuso pastogės perdenginį bei sutapdintus stogus.  Taip pat planuojama rekonstruoti vėdinimo ir šildymo sistemas, modernizuoti elektros instaliacijos ir apšvietimo sistemą bei pakeisti langus ir duris.
     
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra 2009 m. birželio 5 d. kuomet buvo pasirašyta pastato energetinio audito/investicinio projekto  paslaugų teikimo sutartis, o pabaiga, iki kurios turi būti pabaigtos visos projekto veiklos ir patirtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos, yra 2012 m vasario 20 d.
     
Tikimasi, kad įgyvendinus projektą „Raseinių rajono Šiluvos vidurinės mokyklos pastato Šiluvoje, Jurgaičio a. 6, rekonstravimas“ kasmet bus sutaupoma 298,24 MWh/šildymo sezonui arba 44,59% šilumos energijos naudojamos pastato patalpoms šildyti ir 17 MWh/metus arba 20% elektros energijos, naudojamos apšvietimo reikmėms. Taip pat rekonstravus mokyklą pagerės mokyklos darbuotojų ir mokinių darbo bei švietimo sąlygos, bus prailgintas pastato gyvavimo laikas, pagerės patalpų mikroklimatas ir higienos sąlygos.

      Informaciją parengė Strateginio planavimo, investicijų, projektavimo ir projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Aušra Norvilaitė


 
Vyko pirmieji mokymai pagal projektą „Veiklos valdymo gerinimas Raseinių rajono savivaldybės administracijoje, įdiegiant kokybės vadybos sistemą“

      2010 m. rugsėjo 15 d. Raseinių rajono savivaldybės administracijoje vyko pirmieji mokymai pagal projektą „Veiklos valdymo gerinimas Raseinių rajono savivaldybės administracijoje, įdiegiant kokybės vadybos sistemą“ (Nr.VP1-4.3-VRM-01-V-01-052), kuris finansuojamas Savivaldybės bei ES Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę VP1-4.3-VRM-01-V „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“.
     
Projektu siekiama Savivaldybės administracijos, įskaitant seniūnijas, veiklos tobulinimo, viešojo administravimo procedūrų skaidrumo užtikrinimo, struktūros tobulinimo, geresnio vartotojų poreikių tenkinimo, atsižvelgiant į numatomos įsidiegti kokybės vadybos sistemos LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus ir geros kokybės administruojant viešųjų paslaugų  teikimą.
     
Mokymų metu UAB „Kvalitetas“ konsultantė dr. Elvyra Juzėnienė supažindino su pagrindiniais kokybės vadybos standartais, reikalavimais, sąvokomis, praktinio darbo metu išskyrėme Savivaldybės klientų grupes, aprašėme jų poreikius ir lūkesčius, su kuriais susiduriama vykdant viešojo administravimo funkcijas, kiekvienas mokymų dalyvis išsakė, ko tikisi dalyvaudamas projekte.
     
Iš viso pagal šį projektą planuojama apmokyti iki 137 darbuotojų, iš jų 35 darbuotojams, susijusiems su veiklos valdymu, bus organizuojami intensyvūs mokymai, kurių metu bus išaiškinti diegiamos kokybės vadybos sistemos standarto reikalavimai ir konkrečios kiekvieno administracijos, jos padalinio vadovo funkcijos, darbai būtini atlikti diegiant šią sistemą, taikymas praktikoje (1 darbuotojui skiriant iki 32 val.). Taip pat bus vykdomi 2 darbuotojų, atsakingų už vidaus auditą, mokymai (1 darbuotojui skiriant iki 16 val.) - bus mokoma tam tikrų metodikų, reikalingų kokybės sistemai diegti ir palaikyti. Bendri darbuotojų mokymai darbui pagal įdiegtą kokybės vadybos sistemą planuojami visiems administracijos darbuotojams (planuojama, kad šiuose mokymuose dalyvaus iki 100 darbuotojų).
     
Kokybės vadybos sistemos diegimo, įskaitant mokymus, veiklą planuojama baigti iki 2011 m. lapkričio. Sistema bus sertifikuojama.
     
Informaciją parengė: Strateginio planavimo, investicijų, projektavimo ir projektų valdymo skyriaus vedėja, projekto vadovė Indrė Antanaitienė, el.p. indre.antanaitiene@raseiniai.lt, tel. (8 428) 79 596.

Pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis dėl projekto „Elektroninės demokratijos priemonių diegimas Raseinių rajono savivaldybėje“

      Raseinių rajono savivaldybės administracija 2010 m. balandžio 27 d. Centrinei projektų valdymo agentūrai pateikė projekto „Elektroninės demokratijos priemonių diegimas Raseinių rajono savivaldybėje“ paraišką pagal Lietuvos 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę VP2-3.1-IVPK-05-R „Elektroninė demokratija: regionai“. Paraiška buvo įvertinta teigiamai ir 2010 m. rugpjūčio 31 d. Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie LR Susisiekimo ministerijos, viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra ir  Raseinių rajono savivaldybės administracija (toliau – Projekto vykdytojas), atstovaujama direktoriaus Dainiaus Baltrušaičio pasirašė projekto „Elektroninės demokratijos priemonių diegimas Raseinių rajono savivaldybėje“ Nr. VP2-3.1-IVPK-05-R-21-008 (toliau – Projektas), finansavimo ir administravimo sutartį. Projekto biudžete nustatyta didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų suma – 365 794,40 Lt. Projekto finansavimas sudaro iki 100 procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Projekto vykdytojo įnašas nenumatomas. 
       Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra 2010 m. rugpjūčio 1 d., o pabaiga, iki kurios turi būti pabaigtos visos Projekto veiklos ir patirtos visos su Projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos - 2012 m. sausio 31 d.
      Projekto tikslas - įdiegti elektronines demokratijos priemones, siekiant aktyvinti Raseinių rajono savivaldybės gyventojų ir Savivaldybės institucijų sąveiką. Projektas įgyvendinamas norint sudaryti sąlygas gyventojams daryti įtaką politiniams sprendimams bei didinti Savivaldybės institucijų veiklos skaidrumą ir atskaitomybę, panaudojant elektroninės demokratijos priemones. Įgyvendinus šį projektą būtų sukurtos 3 elektroninės demokratijos paslaugos: 1. Gyventojų el. apklausos paslauga - interneto svetainėje gyventojai galės reikšti nuomonę įvairiais klausimais. 2. Savivaldybės tarybos posėdžių, kuriuose balsuojama panaudojant projekto metu planuojamą įdiegti elektroninę balsavimo sistemą, susietą su Savivaldybės interneto tinklalapiu, transliavimo paslauga - gyventojai matys ir posėdžius, ir balsavimo rezultatus. 3. Informacijos (teisės aktų) aktualizuotos paieškos paslauga. Gyventojai galės patogiai susipažinti su aktualia, operatyvia informacija apie vietos valdžios rengiamus ir priimtus sprendimus.
      Projekto valdymo grupę sudaro: projekto vadovas – Rimantas Simonavičius, rajono Savivaldybės administracijos Informacinių technologijų ir komunikacijos skyriaus vedėjas, projekto finansininkė – Irena Daveckienė, Apskaitos skyriaus vyr. specialistė.

 


 

 

Pasirašyta projekto „Buvusių Raseinių arešto namų komplekso teritorijos sutvarkymas“ finansavimo ir administravimo sutartis

 

      2009 m. rugpjūčio 28 d. Raseinių rajono savivaldybės administracija VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai pateikė projekto „Buvusių Raseinių arešto namų komplekso teritorijos sutvarkymas“ paraišką pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.3-ŪM-05-R priemonę „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“. Dėl šio projekto 2010 m. balandžio 2 d. buvo pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra ir LR Ūkio ministerija.

      Projekto tikslas - skatinti turizmo produktų ir viešosios turizmo infrastruktūros plėtrą Raseinių rajone, sutvarkant buvusių Raseinių arešto namų komplekso teritoriją.

      Įgyvendinant šį projektą planuojama sutvarkyti žaliuosius plotus, pastatyti suoliukus, šiukšliadėžes, aptverti ir apšviesti komplekso teritoriją, įrengti stebėjimo kameras, automobilių stovėjimo aikštelę ir atlikti kitus darbus.

 

Judita Norvilaitė, Strateginio planavimo, investicijų, projektavimo ir projektų valdymo skyriaus vyresn. specialistė

 


Raseinių miesto centrinės dalies detalųjį planą numatoma rengti pasinaudojant ES parama

      Raseinių rajono savivaldybės administracija 2010 m. rugpjūčio 19 d. Europos socialinio fondo agentūrai pateikė projekto „Raseinių miesto centrinės dalies detaliojo plano rengimas“ paraišką. Pagal 2007-2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto VP1-4.2-VRM-04-R priemonę „Teritorijų planavimas“ projekto įgyvendinimui prašoma 161.500 Lt (85 %) ES fondų lėšų. Bendra preliminari projekto vertė – 190.000 Lt, iš jų: 28.500 Lt (15 %) - Savivaldybės bendrojo finansavimo lėšos.

      Projekto tikslas – parengti Raseinių miesto centrinės dalies detalųjį planą (toliau – detalusis planas), įgyvendinant Raseinių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir Raseinių miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius. Pagrindinė veikla, įgyvendinama projekto metu – detaliojo plano rengimas. Įgyvendinus projektą bus:
      -
nustatytos Raseinių miesto centrinės dalies plėtros tendencijos, probleminės situacijos;
      -
suformuota vystymo koncepcija, nustatytos teritorijos naudojimo ir apsaugos svarbiausios kryptys ir tvarkymo prioritetai;
      - numatytas Raseinių miesto centrinės dalies tvarkymo ir naudojimo režimas;
      -
patobulinta susiklosčiusi dalies erdvinė ir planinė struktūra;
      -
nustatyti urbanistiniai ir architektūriniai reikalavimai, užstatymo ir viešųjų ir privačių erdvių teritorijos, išdėstymo principai ir morfologija;
      -
numatytos užstatytų teritorijų aplinkos kokybę gerinančios priemonės;
      -
išanalizuotos mažosios architektūros objektų išdėstymo galimybės; nustatytas susisiekimo sistemos organizavimas, transporto srautai (įvažiavimai, automobilių stovėjimo vietos ir kt.), suformuota pėsčiųjų ryšių sistema;
      -
išanalizuotos inžinerinės infrastruktūros tvarkymo galimybės.

      Planas bus naudojamas kaip privalomas dokumentas, priimant sprendimus, susijusius su teritorijos naudojimu, tvarkymu ir apsauga bei nustatant statinių rekonstravimo, statybos projektavimo, ilgalaikių programų planavimo sąlygas.
     
Projekto valdymo grupę sudaro: projekto vadovė – Kristina Krikštanaitė, Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja, projekto koordinatorė – Indrė Antanaitienė, Strateginio planavimo, investicijų, projektavimo ir projektų valdymo skyriaus vedėja,  finansininkė - Irena Daveckenė, Apskaitos  skyriaus vyr. specialistė.
     
Tikimasi, kad projekto paraiška bus įvertinta iki 2010 m. pabaigos ir bus pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis.


 

Pasirašyta projekto „Kultūros paveldo objektų išsaugojimo ir pritaikymo viešajam turizmui studijos rengimas“ finansavimo ir administravimo sutartis

      Raseinių rajono savivaldybės administracija 2010 m. kovo 4 d. Europos socialinio fondo agentūrai pateikė projekto „Kultūros paveldo objektų išsaugojimo ir pritaikymo viešajam turizmui studijos rengimas“ paraišką Europos Sąjungos fondų paramai gauti pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.2-VRM-02-R priemonę „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“. Dėl šio projekto 2010 m. liepos 26 d. buvo pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis su Europos socialinio fondo agentūra.

      Bendra projekto vertė – 70.000,00 Lt, iš kurių 59.500,00 Lt ES struktūrinių fondų lėšos, 10.500,00 Lt pareiškėjo – Raseinių rajono savivaldybės lėšos.

      Projekto tikslas – parengti Raseinių rajono savivaldybės kultūros paveldo objektų išsaugojimo ir pritaikymo viešajam turizmui studiją bei patikslinti Savivaldybės plėtros strateginį planą, gerinant viešojo administravimo specialistų gebėjimus bei veiklos valdymą šioje srityje.

      Šiuo metu Raseinių rajono savivaldybė neturi jokios studijos ar atlikto tyrimo, kuriame būtų įvertinta visų Raseinių rajono savivaldybės kultūros paveldo objektų būklė, jų išsaugojimo ir pritaikymo turizmui poreikis bei galimybės. Todėl šios srities viešojo administravimo specialistams sunku tinkamai planuoti ir efektyviai panaudoti kultūros paveldo objektų restauravimui, konservavimui, remontui skiriamas lėšas. Sudėtinga laiku nustatyti, išvengti ir panaikinti priežastis, galinčias sukelti staigią kultūros paveldo objektų griūtį ar kitokį praradimą,  pagrįsti planuojamus tvarkomuosius paveldosaugos, statybos ir kraštotvarkos darbus. Parengus šią Studiją bus išanalizuota esama kultūros paveldo objektų situacija Raseinių rajono savivaldybėje, atlikta objektų išsaugojimo galimybių analizė, išaiškinti ir nustatyti jų apsaugos ir veiklos reglamentai, įvertintas objektų remonto, restauravimo, konservavimo, atkūrimo poreikis bei jų pritaikymo viešajam turizmui galimybės.

 

      Judita Norvilaitė, Raseinių r. sav. administracijos Strateginio planavimo, investicijų, projektavimo ir projektų valdymo skyriaus vyresn. specialistė

 


 

Pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis dėl projekto „Raseinių miesto Bagdoniškės, Mindaugo, Kalnujų ir Vilties gatvių rekonstravimas“ 

      Raseinių rajono savivaldybės administracija 2010 m. birželio 10 d. Transporto investicijų direkcijai pateikė projekto „Raseinių miesto Bagdoniškės, Mindaugo, Kalnujų ir Vilties gatvių rekonstravimas paraišką pagal Lietuvos 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, sąrašą VP2-4.4-SM-02-R-21, patvirtintą Kauno regiono plėtros tarybos 2009 m. balandžio 21 d. sprendimu Nr. 9. Paraiška buvo įvertinta teigiamai ir 2010 m. rugpjūčio 12 d. LR Susisiekimo ministerija, Transporto investicijų direkcija ir  Raseinių rajono savivaldybės administracija (toliau – Projekto vykdytojas), atstovaujama direktoriaus Dainiaus Baltrušaičio pasirašė projekto „Raseinių miesto Bagdoniškės, Mindaugo, Kalnujų ir Vilties gatvių rekonstravimas“ Nr. VP2-4.4-SM-02-R-21-010 (toliau – Projektas), finansavimo ir administravimo sutartį. Projekto biudžete nustatyta didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų suma – 962 335,90 Lt, iš jų Europos Sąjungos lėšos – 817 985,52 Lt, Valstybės biudžeto lėšos – 101 045,26 Lt, taip pat Projekto vykdytojas įsipareigoja skirti Projektui įgyvendinti ne mažiau nei 43 305,12 Lt.
      Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra 2010 m. birželio 1 d.,  o pabaiga, iki kurios turi būti pabaigtos visos Projekto veiklos ir patirtos visos su Projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos - 2011 m. gruodžio 31 d.
     
Įgyvendinant Projektą yra numatyta:
     
·    rekonstruoti Bagdoniškės (0,691 km) ir Mindaugo (0,264 km) gatves ir abiejose gatvių pusėse įrengti šaligatvius;
     
·    rekonstruoti Kalnujų gatvės atkarpą (0,183 km) nuo Žvyryno gatvės iki susijungimo su Vilties gatve, įrengiant šaligatvį vienoje gatvės pusėje;
     
·   rekonstruoti Vilties gatvės atkarpą (0,334 km) nuo Žvyryno gatvės iki susijungimo su Kalnujų gatve, įrengiant šaligatvį vienoje gatvės pusėje.
     
Šio Projekto metu bus atnaujinta ar naujai nutiesta gatvių danga, šaligatviai, įrengti lietaus nuotekų surinkimo tinklai.
     
Įgyvendinus šį Projektą, pagerės vietinė rajono kelių ir gatvių būklė, susisiekimas taps patogesnės ir saugesnės. Taip pat prisidėsime prie strateginio „Ekonomikos augimo“ veiksmų programos tikslo - spartinti ūkio augimą ilguoju laikotarpiu siekiant sumažinti išsivystymo netolygumus tarp Lietuvos ir Europos Sąjungos vidurkio. Sparčiai augant ekonomikai, didėja poreikis transportavimo paslaugoms. Didėjantis transporto eismo intensyvumas neišvengiamai reikalauja spartesnės kelių infrastruktūros plėtros ir modernizavimo.
     
Projekto valdymo grupę sudaro: projekto vadovas – Valmantas Bentnorius, Savivaldybės administracijos Ekonomikos, ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistas, projekto finansininkė - Vida Grabienė, Ekonomikos, ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė, projekto koordinatorius – Tomas Andriulis, Strateginio planavimo, investicijų, projektavimo ir projektų valdymo skyriaus vyr. specialistas.

     
Informaciją parengė
      Strateginio planavimo, investicijų, projektavimo ir projektų valdymo skyriaus vyr. specialistas Tomas Andriulis , tel. (8 428) 79 596, el. p.
tomas.andriulis@raseiniai.lt.

 


 

Pasirašyta projekto „Vilkupio upelio Raseinių mieste būklės gerinimas“ finansavimo ir administravimo sutartis

 

      2010 m. liepos 26 d. Aplinkos projektų valdymo agentūra ir Raseinių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama direktoriaus Dainiaus Baltrušaičio, pasirašė projekto „Vilkupio upelio Raseinių mieste būklės gerinimas“ (toliau – Projektas) finansavimo ir administravimo sutartį (Projekto kodas Nr. VP3-1.4-AM-04-R-21-003). Projektui finansavimas skiriamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę „Vandens telkinių būklės gerinimas“. Bendra projekto vertė – 822.475,21 Lt, iš kurių 123.371,28 Lt (15 %) sudaro Savivaldybės bendrojo finansavimo lėšos.

      Projekto tikslas – išvalyti Vilkupio upelį, prisidedant prie Raseinių rajono savivaldybės kraštovaizdžio ir vandens telkinių ekologinės būklės gerinimo.

      Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra 2009 m. rugsėjo 23 d.,  o pabaiga, iki kurios turi būti pabaigtos visos Projekto veiklos ir patirtos visos su Projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos, yra 2011 m. lapkričio 30 d.

      Vilkupio upelio valymo metu bus siekiama pašalinti biogenines medžiagas iš vandens telkinio ekosistemos, šalinant pakrančių makrofitus bei upelio dumblą, turintį daug biogeninių medžiagų, taip pat bus atliktas vandens telkinio pakrančių (apsaugos juostų ir zonų) gamtosauginis bei natūralių ekosistemų tvarkymas.

      Projekto valdymo grupę sudaro: projekto vadovas – Vilmantas Bacys, Savivaldybės administracijos Kaimo reikalų skyriaus vyr. specialistas, projekto finansininkė - Vida Grabienė, Ekonomikos, ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė, projekto koordinatorius – Tomas Andriulis, Strateginio planavimo, investicijų, projektavimo ir projektų valdymo skyriaus vyr. specialistas.

      Artimiausiu metu bus skelbiami konkursai Vilkupio upelio išvalymo darbams ir paslaugoms pirkti.

 

      Informaciją parengė:
      Strateginio planavimo, investicijų, projektavimo ir projektų valdymo skyriaus vyr. specialistas Tomas Andriulis , tel. (8 428) 79 596, el. p.
tomas.andriulis@raseiniai.lt.


 

Pasirašyta projekto „Raseinių miesto Prabaudos tvenkinio išvalymas“ finansavimo ir administravimo sutartis

 

      2010 m. liepos 15 d. Aplinkos projektų valdymo agentūra ir Raseinių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama direktoriaus Dainiaus Baltrušaičio, pasirašė projekto „Raseinių miesto Prabaudos tvenkinio išvalymas“ (toliau – Projektas) finansavimo ir administravimo sutartį (Projekto kodas Nr. VP3-1.4-AM-04-R-21-004). Projektui finansavimas skiriamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę „Vandens telkinių būklės gerinimas“. Bendra projekto vertė – 902.705,16 Lt, iš kurių 135.405,77 Lt (15 %) sudaro Savivaldybės bendrojo finansavimo lėšos.

      Projekto tikslas – išvalyti Prabaudos tvenkinį bei sutvarkyti jo pakrantes, prisidedant prie Raseinių rajono savivaldybės kraštovaizdžio ir vandens telkinių ekologinės būklės gerinimo. Siekiant projekto tikslo, numatomi įgyvendinti šie uždaviniai:

      1. Prabaudos tvenkinio valymas pašalinant iš telkinio dumblą (sapropelį), turintį aplinkai kenksmingų teršalų ir (arba) daug biogeninių medžiagų.

      2. Biogeninių medžiagų išvalymas iš vandens telkinio ekosistemų, šienaujant ir (arba) šalinant su šaknimis pakrančių makrofitus (nendres, švendrus, lūgnes ir kt.).

      3. Taip pat planuojama atlikti vandens telkinio pakrančių gamtosauginį bei natūralių ekosistemų tvarkymą.

      Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra 2009 m. rugsėjo 23 d.,  o pabaiga, iki kurios turi būti pabaigtos visos Projekto veiklos ir patirtos visos su Projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos, yra 2011 m. lapkričio 30 d.

      Išvalius Prabaudos tvenkinį padidės tvenkinio gylis, tūris, kurie leis tvenkinyje atsikurti įvairesnės rūšinės sudėties biocenozei. Bus pašalinti teršalai iš tvenkinio dugno ir sudarytos palankesnės sąlygos bioįvairovei vystytis. Kartu su dumblu bus pašalinta didelė dalis perteklinės makrofitinės augalijos, kuri neskatins užžėlimo bei uždumblėjimo. Pagerės vandens tvenkinio vandens kokybė. Bus sudarytos palankesnės sąlygos žuvų bendrijai, padidėjęs vandenyje ištirpusio deguonies kiekis padės atstatyti tvenkinio ekosistemos gyvybingumą.

      Projekto valdymo grupę sudaro: projekto vadovas – Antanas Bartkus, Savivaldybės administracijos Kaimo reikalų skyriaus vyr. specialistas, projekto finansininkė - Vida Grabienė, Ekonomikos, ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė, projekto koordinatorius – Tomas Andriulis, Strateginio planavimo, investicijų, projektavimo ir projektų valdymo skyriaus vyr. specialistas.

      Artimiausiu metu bus skelbiami konkursai tvenkinio išvalymo darbams ir paslaugoms pirkti.

 

      Informaciją parengė:
      Strateginio planavimo, investicijų, projektavimo ir projektų valdymo skyriaus vyr. specialistas Tomas Andriulis , tel. (8 428) 79 596, el. p.
tomas.andriulis@raseiniai.lt.

 


 

Savivaldybių turizmo plėtros administravimo gebėjimų stiprinimas

 

      VšĮ Nacionalinės plėtros institutas inicijavo, parengė ir įgyvendino projektą, kuriuo siekiama stiprinti savivaldybių turizmo plėtros planavimo ir koordinavimo gebėjimus, suteikti jų darbuotojams žinių apie viešajam sektoriui aktualias turizmo paslaugų organizavimo naujoves.

      Tiesioginiai projekto naudos gavėjai – 10 Lietuvos savivaldybių, turinčių didelį turizmo potencialą ir išteklių, bei savivaldybių įstaigų darbuotojai, kurių darbas yra susijęs su savivaldybių turizmo plėtros tikslų įgyvendinimu. Projekte dalyvavo: Anykščių, Šiaulių, Panevėžio, Trakų, Klaipėdos, Biržų, Kaišiadorių, Zarasų, Raseinių rajono ir Palangos miesto savivaldybių atstovai.

      VšĮ Nacionalinės plėtros instituto direktorius Mindaugas Kiznis teigia, jog nors Lietuvai būtų naivu tikėtis tapti turistų Meka (lyginant su Pietų šalimis), tačiau mes turime visas galimybes tapti patraukliu kraštu, kur europiečiai ir kaimyninių šalių keliauninkai rastų jaukią aplinką ir galimybes turiningai ir komfortabiliai praleisti laiką. „Juk mus žavi kai kurių šalių, provincijų gebėjimas pateikti svečiui viską taip, kad jis ten jaučiasi esantis unikaliame kampelyje su tik čia būdingais ir išskirtiniais dalykas. Taip pat žinome, kad tie turistų traukos centrai yra sukuriami sunkiu darbu ir išmintingu administravimu. Tad ir Lietuvos savivaldybės vietiniu lygiu turėtų veikti šia linkme – ieškant unikalumo savo apsibrėžtai tikslinei grupei ir to siekti planingai bei panaudojant savivaldybių administracijos, politikų ir bendruomenių potencialą. Vienas ar du savivaldybės specialistai, atsakingi už turizmo plėtrą, negali visapusiškai formuoti ir kryptingai orientuoti savivaldybės patrauklumo ir turizmo plėtros, tam reikalingas skirtingų sričių specialistų bendras komandinis darbas.“ Šiais seminarais siekiama, jog kartu skirtingų sričių specialistai įgautų kompetencijas ir žinias, kaip dirbti komandoje ir plėtoti savivaldybės patrauklumą.
     
Projekto įgyvendinimo metu vykdyti seminarai „Turizmo naujovės“, „Savivaldybės išskirtinumas ir turizmo plėtros tikslai“, „Savivaldybės turizmo plėtros planas“, kurių metu dalyvavusiems savivaldybių atstovams buvo suteiktos žinios apie naujas turizmo organizavimo formas ir galimybes, stiprinti dalyvių veiklos planavimo, įgyvendinimo ir koordinavimo savivaldybės viduje įgūdžiai.
 


Pasirašyta projekto „Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Didžiulių gyvenvietės sausinimo sistemų rekonstrukcija“ finansavimo sutartis

      Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius Dainius Baltrušaitis 2010 m. liepos 9 d. Vilniuje, Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos pasirašė projekto „Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Didžiulių gyvenvietės sausinimo sistemų rekonstrukcija“ finansavimo sutartį. Projektui finansavimas skiriamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“, įgyvendinamą planavimo būdu. Bendra projekto vertė 1.043.488 Lt (ES parama – 689.910 Lt, Savivaldybės lėšos – 208.697 Lt, PVM dengiamas iš Valstybės biudžeto – 144.881 Lt).

      Projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruojama Didžiulių gyvenvietės drenažo sistema: bus įrengiami didesnio skersmens drenažo rinktuvai, atstatomos melioracijos griovio apsaugos juostos, pašalinami krūmai šlaituose, išvalytas dugnas nuo sąnašų ir atstatytas griovio profilis. Projektą pabaigti planuojama iki 2011 m. spalio 31 d.

  Pasirašyta projekto „Raseinių r. Ariogalos gimnazijos bendrabučio (meno mokyklos) pastato rekonstrukcija“ finansavimo sutartis

      Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius Dainius Baltrušaitis 2010 m. liepos 9 d. Vilniuje, Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos pasirašė projekto „Raseinių r. Ariogalos gimnazijos bendrabučio (meno mokyklos) pastato rekonstrukcija“ finansavimo sutartį. Projektui finansavimas skiriamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“, įgyvendinamą planavimo būdu. Bendra projekto vertė 1.008.217 Lt, (ES parama – 690.560 Lt, PVM dengiamas iš Valstybės biudžeto – 145.017 Lt, Savivaldybės įnašas natūra (nekilnojamuoju turtu) -172.640 Lt).

      Įgyvendinant projektą bus užbaigta gimnazijos bendrabučio (meno mokyklos) pastato rekonstrukcija: sutvarkytos pirmojo ir antrojo aukšto patalpos, įrengtos naujos sienų pertvaros su garso izoliacija, koncertų salė, kabinetai, pakeistos visos durys ir atlikta patalpų šildymo, vėdinimo, elektros instaliacijos, vandentiekio rekonstrukcija. Pilnam patalpų naudojimui numatoma įsigyti baldų: stalų, kėdžių, spintų, lentynų, rašomųjų lentų.

      Šiuo metu yra vykdomi rekonstrukcijos darbų viešieji pirkimai ir rugpjūčio mėnesį projektas bus pradėtas įgyvendinti. Planuojama projekto pabaiga -2011 m .gegužės mėn. 


 
Pasirašyta projekto „Šiluvos istorinės urbanistinės miestelio dalies (turgaus aikštės) sutvarkymas ir pritaikymas viešajam turizmui“ finansavimo sutartis

      Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius Dainius Baltrušaitis 2010 m. liepos 9 d. Vilniuje, Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos pasirašė projekto „Šiluvos istorinės urbanistinės miestelio dalies (turgaus aikštės) sutvarkymas ir pritaikymas viešajam turizmui“ finansavimo sutartį. Projektui finansavimas skiriamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“, įgyvendinamą planavimo būdu. Bendra projekto vertė 818.079 Lt (ES parama – 545.725 Lt, PVM dengiamas iš Valstybės biudžeto – 114.602 Lt, Savivaldybės lėšos – 153.112 Lt ir įnašas natūra (nekilnojamuoju turtu) – 4.640 Lt).

      Projektu įgyvendinimo metu siekiama sutvarkyti Šiluvos miestelio turgaus aikštę ir ją pritaikyti viešajam turizmui: sutvarkyti grindinį, įrengti šaligatvius, apšvietimą, suformuoti želdynus, pritaikyti mažosios architektūros komponentus. Šiluvos miestelyje trūksta automobilių stovėjimo aikštelių, todėl Šilinių atlaidų ir kitų didesnių renginių metu turgaus aikštė bus naudojama ir kaip mašinų stovėjimo aikštelė.

      Rengiantis įgyvendinti projektą buvo nagrinėjami keli Turgaus aikštės sutvarkymo variantai. Pagal pirminius siūlymus buvo planuota sutvarkyti dabartinę aikštės dalį. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio specialistai siūlo atkurti vientisą Turgaus aikštę taip, kaip aikštė atrodė prieš keliasdešimt metų. Atsižvelgiant į LR Susisiekimo ministerijos, kitų įstaigų siūlymus, iškilusių klausimų nagrinėjimui buvo surengta keletas pasitarimų. Vykdant Lietuvos Respublikos Ministro pirmininko 2010 m. kovo 4 d. pavedimą Nr.61-1281, 2010 m. balandžio 1 d. LR Susisiekimo ministerijoje vykusiame posėdyje dėl Šiluvos turgaus aikštės, buvo priimtas nutarimas  nepradėti rengti Šiluvos turgaus aikštės techninį projektą, kol nėra patvirtinti Šiluvos miestelio bendrojo plano sprendiniai. Šiuo metu vyksta Šiluvos miestelio teritorijos bendrojo plano rengimo darbai ir iki  2011 m. sausio 31 d. planuojama parengti ir patvirtinti miestelio teritorijos bendrojo plano koncepciją. Dėl šių priežasčių projekto „Šiluvos istorinės urbanistinės miestelio dalies (turgaus aikštės) sutvarkymas ir pritaikymas viešajam turizmui“ įgyvendinimą planuojama pradėti 2011 metais.
Pasirašyta projekto „Sporto aikštelių įrengimas šalia Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos“ finansavimo sutartis


      Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius Dainius Baltrušaitis 2010 m. liepos 9 d. Vilniuje, Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos pasirašė projekto „Sporto aikštelių įrengimas šalia Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos“ finansavimo sutartį. Projektui finansavimas skiriamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“, įgyvendinamą planavimo būdu. Bendra projekto vertė 1.040.147 Lt (ES parama – 690.560 Lt, PVM dengiamas iš Valstybės biudžeto – 145.018 Lt, Savivaldybės lėšos – 183.973 Lt ir įnašas natūra (nekilnojamuoju turtu) – 20.596 Lt).

      Projekto įgyvendinimo metu numatoma moderniai sutvarkyti sporto aikštynus: bus atnaujinamos futbolo, krepšinio, tinklinio ir kitos aikštelės, įrengiamos sėdimosios vietos žiūrovams, sutvarkomas apšvietimas ir aptveriama teritorija.

      Šiuo metu yra vykdomi rekonstrukcijos darbų viešieji pirkimai ir rugpjūčio mėnesį projektas bus pradėtas įgyvendinti.

 


Veiklos valdymo gerinimui Raseinių rajono savivaldybės administracijoje, įdiegiant kokybės vadybos sistemą, skirta ES parama

      2010 m. balandžio 28 d. LR Vidaus reikalų ministerija, Europos socialinio fondo agentūra ir Raseinių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama direktoriaus Dainiaus Baltrušaičio, pasirašė projekto „Veiklos valdymo gerinimas Raseinių rajono savivaldybės administracijoje, įdiegiant kokybės vadybos sistemą“ (Nr.VP1-4.3-VRM-01-V-01-052) finansavimo ir administravimo sutartį. Sutartyje numatyta skirti iki 288.711,00 Lt (85 %) Europos Sąjungos fondų lėšų projekto įgyvendinimui. Bendra projekto vertė 339.660,00 Lt, iš kurių 50.949,00 Lt (15 %) sudaro Savivaldybės bendrojo finansavimo lėšos.
     
Pagrindinis projekto tikslas - įdiegti ir sertifikuoti kokybės vadybos sistemą, Raseinių rajono savivaldybės administracijoje ir teritoriniuose padaliniuose seniūnijose, siekiant gerinti veiklos valdymą ir efektyvumą.
     
Projekto pradžia – 2010 m. kovo 31 d., kai buvo paskelbta apie kokybės vadybos sistemos diegimo ir mokymo paslaugų pirkimo konkursą, kurį laimėjo UAB „Kvalitetas“. Šiuo metu paslaugos teikėjas atlieka esamos valdymo sistemos analizę bei Savivaldybės klientų apklausą – vartotojų pasitenkinimo tyrimą viešųjų paslaugų srityje.
      Projektu siekiama Savivaldybės administracijos, įskaitant seniūnijas, veiklos tobulinimo, viešojo administravimo procedūrų skaidrumo užtikrinimo, struktūros tobulinimo, geresnio vartotojų poreikių tenkinimo, atsižvelgiant į numatomos įsidiegti kokybės vadybos sistemos LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus ir geros kokybės administruojant viešųjų paslaugų  teikimą. Be to, įdiegtas standartas ir sertifikavimas įpareigos ne tik projekto metu, bet ir nuolat analizuoti ir gerinti savo veiklą.
     
Tikimasi, kad įdiegtos sistemos dėka bus optimizuota Savivaldybės administracijos struktūra, pareigybės ir įgaliojimai, tobulinami veiklos procesai ir darbo organizavimas, šalinant besidubliuojančius, nekuriančius pridėtinės vertės procesus, veiksmingai valdomi procesai lems kokybiškų paslaugų teikimą gyventojams ir verslui, visų lygių darbuotojai geriau suvoks savo indėlį užtikrinant kokybę ir vaidmenį organizacijoje, bus aiškiai apibrėžiami kiekvieno darbuotojo įgaliojimai, sustiprinant motyvaciją, lojalumą, procesai taps tikslingesni, lengviau įvertinami, bus daroma mažiau klaidų, o vadovai sugaiš mažiau laiko problemų sprendimui. Visa tai sudarys prielaidas mažinti išlaidas, didinti veiklos produktyvumą, tobulinti valdymą, kontrolę ir gerinti viešųjų paslaugų teikimą gyventojams ir verslui, o dalyvaujant tiek sistemos diegimo procesuose, tiek mokymuose (kurie bus organizuojami Savivaldybės administracijos darbuotojams), stiprės darbuotojų administraciniai gebėjimai.
     
Projekto pabaiga -  ne vėliau kaip 2012 m. kovo mėn., kai bus įdiegtas kokybės vadybos sistema ir įgytas tai patvirtinantis sertifikatas.
     
Investavus ES fondo lėšas į šį projektą, bus prisidedama prie vieno iš 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.3-VRM-01-V priemonės „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“ stebėsenos rodiklių įgyvendinimo – „įdiegtos kokybės vadybos sistemos savivaldybių administravimo subjektuose/valstybinio administravimo ir kituose viešojo administravimo subjektuose“.

 

Daugiau informacijos suteiks Strateginio planavimo, investicijų, projektavimo ir projektų valdymo skyriaus vedėja Indrė Antanaitienė, el.p. indre.antanaitiene@raseiniai.lt, tel. (8 428) 79 596.

 


 

Šiluvos miestelio teritorijos bendrojo plano parengimui skirta

ES parama

      2010-05-18 LR Vidaus reikalų ministerija, Europos socialinio fondo agentūra ir Raseinių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama direktoriaus Dainiaus Baltrušaičio, pasirašė projekto „Šiluvos miestelio teritorijos bendrojo plano parengimas“ (Nr.VP1-4.2-VRM-04-R-21-015) finansavimo ir administravimo sutartį. Sutartyje numatyta skirti iki 131.750,00 Lt (85 %) Europos Sąjungos fondų lėšų projekto įgyvendinimui. Bendra projekto vertė 155.000,00 Lt, iš kurių 23.250,00 Lt (15 %.) sudaro Savivaldybės bendrojo finansavimo lėšos.
      Pagrindinis projekto tikslas - parengti Šiluvos miestelio teritorijos bendrąjį planą, įgyvendinant Raseinių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius.

      Projektas jau pradėtas vykdyti: 2010 m. vasario mėn. atlikti plano regimo paslaugos viešieji pirkimai ir pasirašyta paslaugų teikimo sutartis su SĮ „Vilniaus planas“. Planuojama projekto pabaiga 2012 m. rugsėjo mėn.

      Investavus ES fondo lėšas į šį projektą, bus prisidedama prie vieno iš 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.2-VRM-04-R priemonės „Teritorijų planavimas“ stebėsenos rodiklių įgyvendinimo - parengtas Šiluvos miestelio teritorijos bendrasis planas.

      Projekto pasiekimai svarbūs, kadangi parengus Šiluvos miestelio teritorijos bendrąjį planą, bus suformuota miestelio teritorijos vystymo erdvinė koncepcija, nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetai, teritorijos funkcinės zonos, nurodančios teritorijos integruotumą ir (ar) jos ypatumus, patobulinta istoriškai susiklosčiusi urbanistinė struktūra bei suformuota architektūrinė erdvinė kompozicija, numatytos teritorijų gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančios priemonės, suformuota bendrojo naudojimo želdynų bei apsauginių želdynų sistema, plėtojama inžinerinė, susisiekimo ir kita visuomenės poreikiams tenkinti reikalinga infrastruktūra, nustatytos teritorijos, kurioms privaloma rengti ar keisti detaliuosius planus, nustatyti šių teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos prioritetai ir veiklos juose apribojimai, numatytos priemonės, užtikrinančios gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą, rezervuotos teritorijos komunikacinių koridorių ir kitų visuomenės poreikiams reikalingų objektų statybai, nustatyti planuojamos teritorijos užstatymo aukščio ir intensyvumo parametrai, pagal bendrus vyraujančius požymius išdėstytos planuojamos teritorijos dalys, nurodančios pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ar pobūdį, atsižvelgiant į Raseinių rajono savivaldybės teritorijos plėtros ilgalaikius tikslus. Bus sudarytos sąlygos integruoti ir įteisinti jau parengtus ar perspektyvoje rengtinus specialiuosius ir detaliuosius planus, kurie reikalingi plečiant kultūrines-dvasines, komercines veiklas, statant naujus objektus, laikantis subalansuotos plėtros principų. Planas bus naudojamas kaip privalomasis dokumentas, priimant sprendimus, susijusius su miestelio teritorijos naudojimu, tvarkymu ir apsauga bei nustatant specialiųjų, detaliųjų planų, ilgalaikių programų bei strategijų planavimo sąlygas.

      Vykdant teritorijų planavimą pagal minėto bendrojo plano sprendinius, gerės Savivaldybės veiklos planavimo bei priimamų sprendimų teritorijų planavimo srityje kokybė, o dalyvaujant planavimo procesuose, stiprės darbuotojų administraciniai gebėjimai.

 

Daugiau informacijos suteiks: Strateginio planavimo, investicijų, projektavimo ir projektų valdymo skyriaus vedėja Indrė Antanaitienė, el.p. indre.antanaitiene@raseiniai.lt, tel. (8 428) 79 596 ir Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Kristina Krikštanaitė, el.p. kristina.krikstanaite@raseiniai.lt, (8 428) 79 574. 


Pasirašyta projekto „Raseinių rajono Šaltinio vidurinės mokyklos pastato Raseiniuose, Ateities g. 23, rekonstravimas“ finansavimo ir administravimo sutartis

      Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius Dainius Baltrušaitis 2010 m. birželio 1 d. Vilniuje, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūroje, pasirašė projekto „Raseinių rajono Šaltinio vidurinės mokyklos pastato Raseiniuose, Ateities g. 23, rekonstravimas“ finansavimo ir administravimo sutartį. Projektui finansavimas skiriamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“ (projekto kodas Nr. VP3-3.4-ŪM-03-V-04-006). Bendra projekto vertė – 2.667.591,00 Lt, visas finansavimas, išskyrus priemones, kurios nesusijusios su energijos taupymu, yra skiriamas iš ES fondų lėšų.

      Projekto tikslas – padidinti energijos vartojimo efektyvumą Raseinių rajono Šaltinio vidurinės mokyklos pastate. Projekto metu bus įgyvendinamos šios priemonės: langų keitimas naujais, stiklo blokelių sienutės keitimas langais, apšiltinimas šilumos izoliacijos skydais, lauko durų keitimas, išorės sienų ir cokolinės pastato dalies apšiltinimas, sutapdinto stogo dangos rekonstravimas apšiltinant, 1-o aukšto grindų apšiltinimas ir elektros instaliacijos bei apšvietimo sistemos rekonstravimas. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra 2009 m. birželio 4 d. (buvo pasirašyta pastato energetinio vartojimo audito sutartis), o pabaiga, iki kurios turi būti pabaigtos visos projekto veiklos ir patirtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos, yra 2010 m. spalio 1 d.

      Tikimasi, kad įgyvendinus projektą „Raseinių rajono Šaltinio vidurinės mokyklos pastato Raseiniuose, Ateities g. 23, rekonstravimas“ kasmet bus sutaupoma 306,48 MWh šilumos energijos ir 27,59 MWh elektros energijos. Pinigine išraiška tai būtų apie 90,17 tūkst. Lt/metus. Sutaupytas lėšas bus galima panaudoti kitoms švietimo įstaigos ūkio plėtros veikloms. Taip pat bus prisidedama prie Nacionalinės energetikos strategijos tikslo – efektyviai naudoti energiją ir mažinti aplinkos taršą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informaciją parengė
Strateginio planavimo, investicijų, projektavimo ir projektų valdymo skyriaus vyr. specialistas Tomas Andriulis , tel. (8 428) 79 596, el. p.
tomas.andriulis@raseiniai.lt

 

Pateikta projekto „Vilkupio upelio Raseinių mieste būklės gerinimas“ paraiška


      Raseinių rajono savivaldybės administracija 2010 m. kovo 15 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai pateikė projekto „Vilkupio upelio Raseinių mieste būklės gerinimas“ paraišką Europos Sąjungos fondų paramai gauti pagal priemonę „Vandens telkinių būklės gerinimas“.

 

      Projekto tikslas – išvalyti Vilkupio upelį, prisidedant prie Raseinių rajono savivaldybės kraštovaizdžio ir vandens telkinių ekologinės būklės gerinimo. Bloga Vilkupio upelio ekologinė būklė neleidžia pasiekti nei aplinkosauginių tikslų (pvz: įgyvendinti ES vandenų apsaugos direktyvų reikalavimus), nei visavertiškai naudoti šį vandens telkinį visuomenės poreikiams.

      Siekiant projekto tikslo, numatomi įgyvendinti šie uždaviniai:

      1.       Vilkupio upelio valymas pašalinant iš telkinio dumblą (sapropelį), turintį aplinkai kenksmingų teršalų ir (arba) daug biogeninių medžiagų.

      2.       Biogeninių medžiagų išnešimas iš vandens telkinio ekosistemų, šienaujant ir (arba) šalinant su šaknimis pakrančių makrofitus (nendres, švendrus, lūgnes ir kt.).

      3.       Taip pat atlikti vandens telkinio pakrančių (apsauginių juostų ir zonų, į kurias patenka nedidelis tvenkinukas) gamtosauginį tvarkymą bei natūralių ekosistemų tvarkymą.

Preliminari projekto vertė 928.220,00 Lt. Planuojamos gauti lėšos: ES fondų –  788.987,00 Lt, valstybės biudžeto -  139.233,00 Lt. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2010 m. liepos 1 d. ir numatoma projekto trukmė 15 mėn.

      Išvalius Vilkupio upelį, bus pašalinti praeities taršos naftos produktais bei nuotekomis padariniai, padidintas upelio vandens gylis, tūris ir upelio buferinė talpa, kuri leis upelyje atsikurti įvairesnės rūšinės sudėties biocenozei. Bus pašalinti teršalai iš upelio dugno ir sudarytos palankesnės sąlygos bioįvairovei vystytis. Kartu su dumblu bus pašalinta didelė dalis perteklinės makrofitinės augalijos, kuri nors ir veikia kaip biofiltras, prisideda prie upelio tėkmės lėtėjimo, užžėlimo bei uždumblėjimo. Padidėjęs vandenyje ištirpusio deguonies kiekis padės atstatyti upelio ekosistemos gyvybingumą. Išvalius upelį, jo pakrantės bus apželdintos tinkamais želdiniais.

 

 

Informacija parengė:
Strateginio planavimo, investicijų, projektavimo ir projektų valdymo skyriaus vyr. specialistas Tomas Andriulis , tel. (8 428) 79 596, el.p.: tomas.andriulis@raseiniai.lt Pateikta projekto „Raseinių miesto Prabaudos tvenkinio išvalymas“ paraiška


      Raseinių rajono savivaldybės administracija 2010 m. kovo 23 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai pateikė projekto „Raseinių miesto Prabaudos tvenkinio išvalymas“ paraišką Europos Sąjungos fondų paramai gauti pagal priemonę „Vandens telkinių būklės gerinimas“.

                                               

      Projekto tikslas – išvalyti Prabaudos tvenkinį bei sutvarkyti jo pakrantes, prisidedant prie Raseinių rajono savivaldybės kraštovaizdžio ir vandens telkinių ekologinės būklės gerinimo. Siekiant projekto tikslo, numatomi įgyvendinti šie uždaviniai:

      1.       Prabaudos tvenkinio valymas pašalinant iš telkinio dumblą (sapropelį), turintį aplinkai kenksmingų teršalų ir (arba) daug biogeninių medžiagų.

      2.       Biogeninių medžiagų išnešimas iš vandens telkinio ekosistemų, šienaujant ir (arba) šalinant su šaknimis pakrančių makrofitus (nendres, švendrus, lūgnes ir kt.).

      3.       Taip pat planuojama atlikti vandens telkinio pakrančių gamtosauginį bei natūralių ekosistemų tvarkymą.

      Preliminari projekto vertė 1.532.489,00 Lt. Planuojamos gauti lėšos: ES fondų –  1302.615,65 Lt, valstybės biudžeto -  229.873,35 Lt. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2010 m. liepos 1 d. ir numatoma projekto trukmė 15 mėn.

      Išvalius Prabaudos tvenkinį padidės tvenkinio gylis, tūris, kurie leis tvenkinyje atsikurti įvairesnės rūšinės sudėties biocenozei. Bus pašalinti teršalai iš tvenkinio dugno ir sudarytos palankesnės sąlygos bioįvairovei vystytis. Kartu su dumblu bus pašalinta didelė dalis perteklinės makrofitinės augalijos, kuri neskatins užžėlimo bei uždumblėjimo. Pagerės vandens tvenkinio vandens kokybė. Bus sudarytos palankesnės sąlygos žuvų bendrijai, padidėjęs vandenyje ištirpusio deguonies kiekis padės atstatyti tvenkinio ekosistemos gyvybingumą.

 

 

Informacija parengė:
Strateginio planavimo, investicijų, projektavimo ir projektų valdymo skyriaus vyr. specialistas Tomas Andriulis , tel. (8 428) 79 596, el.p. tomas.andriulis@raseiniai.lt

Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano rengimas

 

      2010 m. sausio 29 d. LR Vidaus reikalų ministerija, Europos socialinio fondo agentūra ir Raseinių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama direktoriaus Dainiaus Baltrušaičio, pasirašė projekto „Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano rengimas“ (Nr.VP1-4.2-VRM-02-R-21-003) finansavimo ir administravimo sutartį. Sutartyje numatyta skirti iki 48 470,00 Lt (85 %) Europos Sąjungos fondų lėšų projekto įgyvendinimui. bendra projekto vertė 57 024,0 Lt, iš kurių 8 554,00 Lt (15 %.) sudaro Savivaldybės bendrojo finansavimo lėšos.

      Pagrindinis projekto tikslas - parengti Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginį planą (toliau - Savivaldybės strateginis planas), siekiant diegti strateginio planavimo sistemą rajono Savivaldybėje, gerinant veiklos planavimą ir valdymą. Tačiau pagrindinės veiklos jau yra įgyvendintos. Panaudojant ES paramos lėšas planuojama susigrąžinti dalį Savivaldybės biudžeto lėšų, panaudotų 2007 - 2008 m., kai buvo pasirašyta sutartis dėl plano rengimo konsultavimo ir leidybos paslaugų. 2010 m. numatoma atlikti projekto ir gautos ES paramos viešinimą. Planuojama projekto pabaiga 2010 m. gegužės mėn. Investavus ES fondo lėšas į šį projektą, prisidedama prie vieno iš 2007-2013 m. Žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.2-VRM-02-R priemonės „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ stebėsenos rodiklių įgyvendinimo - parengtas Savivaldybės strateginis planas. Projekto pasiekimai svarbūs gerinant Savivaldybės planavimą ir valdymą, diegiant strateginio planavimo sistemą Savivaldybėje. Be to, veikiant pagal strateginį plėtros planą, padidinsime savivaldybės veiklos efektyvumą ir suderinamumą, būsime pasiruošę investicijų įsisavinimui.

 

Daugiau informacijos: Strateginio planavimo, investicijų, projektavimo ir projektų valdymo skyriaus vedėja Indrė Antanaitienė, el.p. indre.antanaitiene@raseiniai.lt, tel. (8 428) 79 596
Raseinių rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimo tobulinimui skirta ES parama

      2010 m. kovo 18 d. LR Vidaus reikalų ministerija, Europos socialinio fondo agentūra ir Raseinių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama direktoriaus Dainiaus Baltrušaičio, pasirašė projekto „Raseinių rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimo tobulinimas“ (Nr.VP1-4.2-VRM-03-V-01-053) finansavimo ir administravimo sutartį. Sutartyje numatyta skirti iki 1.332.449,00 Lt (85 %) Europos Sąjungos fondų lėšų projekto įgyvendinimui. Bendra projekto vertė 1.567.588,00 Lt, iš kurių 235.139,00 Lt (15 %.) sudaro Savivaldybės bendrojo finansavimo lėšos.

      Pagrindinis projekto tikslas - tobulinti vidaus administravimą ir veiklos valdymą Raseinių rajono savivaldybės administracijoje, įdiegiant elektronines finansinių ir materialinių išteklių, dokumentų ir veiklos valdymo sistemas. Projekto uždaviniai:

      ·    įdiegti finansinių ir materialinių išteklių, valdymo sistemą. Uždavinio vykdymo metu numatomas minėtos sistemos projektavimas pagal Savivaldybės poreikį ir Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės reformoje (toliau - VSAFAS) numatytus reikalavimus. Be to, bus parengta reikalinga metodika (apskaitos vadovas), kurioje pateikiama: apskaitos politika pagal VSAFAS, buhalterinės apskaitos registrų sudarymo ir buhalterinės apskaitos organizavimo nurodymai, finansinių ataskaitų rinkinys ir ataskaitų sudarymo reikalavimai, buhalterinės apskaitos tvarkų aprašai, Savivaldybės sąskaitų planas, naudotojų instrukcijos, atskirai išskiriamos sistemos administravimo ir galutinių sistemos naudotojų darbo instrukcijos pagal VSAFAS ir kita privaloma dokumentacija.

      ·    įdiegti veiklos valdymo modelį. Šio uždavinio vykdymo metu planuojamas optimizuoto veiklos valdymo procesų modelio sukūrimas ir įdiegimas, veiklos vertinimo rodiklių nustatymas ir susiejimas su Savivaldybės strategine veiklos valdymo sistema, suderinimas su veikiančiais planavimo ir veiklos valdymo procesais, modelio integracija į programinę įrangą, įskaitant reikalingų licencijų įsigijimą.

      ·    įdiegti dokumentų valdymo elektroninę sistemą. Vykdant šį uždavinį, planuojamas sistemos įsigijimas Savivaldybės el. dokumentų valdymui, ir naujos informacijos įkėlimas į sistemą, reikalingo tvarkos aprašo, siekiant užtikrinti sistemos funkcionavimą, rengimas.

 

      Panaudojant ES paramos lėšas, bus įsigyta ne tik programinė, bet ir reikalinga techninė įranga (serveriai, serverinė spinta su priedais, nepertraukiamo maitinimo šaltiniai, tinklo komutatorius, valdymo monitorius, perjungiklis, klaviatūra su pele) bei apmokyti darbuotojai darbui su įdiegtomis sistemomis.

      Projekto tikslinė grupė: Savivaldybės administracijos, įskaitant seniūnijas, darbuotojai. Netiesioginės tikslinės grupės:  Savivaldybės gyventojai, tarybos nariai. Įgyvendinant projektą bus sprendžiamos problemos, su kuriomis susiduria tikslinės grupės:

      ·    sunaudojama daug laiko rengiant finansines, veiklos ataskaitas, priimant sprendimus.

      ·    tvarkant dokumentus vien popierine forma auga sąnaudos popieriui ir kt. susijusioms priemonėms.

      ·    padalinių ir darbuotojų, kurie vykdo bendrus darbus, atskirtis dėl rašytinių dokumentų perdavinėjimo, nepilnai išnaudojamos galimybės informacijos apsikeitimui elektronine forma su valstybės ir savivaldybių įstaigomis, ūkio subjektais, piliečiais;

      ·    trūksta finansinių resursų norint įgyvendinti reikalavimus numatytus Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės reformoje dėl viešojo administravimo subjektų finansų apskaitos valdymo sistemų.

      ·    veiklos valdymui ir kontrolei reikalingus matavimo rodiklius sudėtinga vertinti neturint reikalingos programinės įrangos, daug laiko užima skaičiavimai, reikalingi nustatant nukrypimus nuo siekiamų tikslų, tai apsunkina jų įgyvendinimo stebėseną.

 

      Siekiant spręsti aukščiau minėtas problemas ir bus įgyvendinamos projekte numatytos veiklos. Tikimasi, kad įdiegtų sistemų, modeliodėka bus pasiekiamas operatyvesnis užduočių ir pavedimų vykdymas Savivaldybės administracijoje, sumažės valdymo sąnaudos, bus greičiau priimami strateginiai sprendimai, bus efektyvesnis ir greitesnis asignavimų nustatymas ir tikslinimas, finansavimo lėšų valdymas, bendroji apskaita, sustiprės darbuotojų administraciniai gebėjimai. Be to, investavus ES fondo lėšas į šį projektą, bus prisidedama prie vieno iš 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.2-VRM-03-V priemonės Viešojo administravimo sistemos tobulinimas“ stebėsenos rodiklių įgyvendinimo - įdiegtos vidaus administravimą ir veiklos valdymą gerinančios sistemos, metodai Raseinių rajono savivaldybės administracijoje.

 

      Daugiau informacijos: Informacinių technologijų ir komunikacijos skyriaus vedėjas Rimantas Simonavičius, el.p. rimantas.simonavicius@raseiniai.lt, (8 428) 79 595 ir Strateginio planavimo, investicijų, projektavimo ir projektų valdymo skyriaus vedėja Indrė Antanaitienė, el.p. indre.antanaitiene@raseiniai.lt, tel. (8 428) 79 596.
Ariogalos miesto teritorijos bendrojo plano parengimui skirta ES parama


      2010-02-26 LR Vidaus reikalų ministerija, Europos socialinio fondo agentūra ir Raseinių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama direktoriaus Dainiaus Baltrušaičio, pasirašė projekto „Ariogalos miesto teritorijos bendrojo plano parengimas“ (Nr.VP1-4.2-VRM-04-R-21-010) finansavimo ir administravimo sutartį. Sutartyje numatyta skirti iki 82.450,00 Lt (85 %) Europos Sąjungos fondų lėšų projekto įgyvendinimui. Bendra projekto vertė 97.000,00 Lt, iš kurių 14.550,00 Lt (15 %.) sudaro Savivaldybės bendrojo finansavimo lėšos.

      Pagrindinis projekto tikslas - parengti Ariogalos miesto teritorijos bendrąjį planą, įgyvendinant Raseinių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius.

      Projektas jau pradėtas vykdyti: 2010 m. vasario mėn. atlikti plano regimo paslaugos viešieji pirkimai ir pasirašyta paslaugų teikimo sutartis su SĮ „Vilniaus planas“. Planuojama projekto pabaiga 2012 m. vasario mėn.

      Investavus ES fondo lėšas į šį projektą, bus prisidedama prie vieno iš 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.2-VRM-04-R priemonės „Teritorijų planavimas“ stebėsenos rodiklių įgyvendinimo - parengtas Ariogalos miesto teritorijos bendrasis planas. Projekto pasiekimai svarbūs, kadangi parengus Ariogalos miesto teritorijos bendrąjį planą, bus suformuota teritorijos vystymo erdvinė koncepcija, nustatyti jos naudojimo, apsaugos prioritetai, teritorijos funkcinės zonos, suformuota architektūrinė erdvinė kompozicija, nustatytos teritorijos, kurioms privaloma rengti, keisti detaliuosius planus, rezervuotos teritorijos komunikacinių koridorių ir kitų visuomenės poreikių tenkinimui reikalingų objektų statybai, užtikrinant šios teritorijos darnų vystimąsi bei racionalų teritorijos išteklių naudojimą, atsižvelgiant į Raseinių rajono savivaldybės teritorijos plėtros ilgalaikius tikslus. Taip pat bus sudarytos sąlygos integruoti ir įteisinti jau parengtus ir/ar perspektyvoje rengtinus specialiuosius ir detaliuosius planus, kurie reikalingi plečiant pramonines veiklas, statant naujus objektus, siekiant skatinti investicinį aktyvumą ir ekonominį augimą, laikantis subalansuotos plėtros principų. Planas bus naudojamas kaip privalomasis dokumentas, priimant sprendimus, susijusius su miesto teritorijos naudojimu, tvarkymu ir apsauga bei nustatant specialiųjų, detaliųjų planų, ilgalaikių programų bei strategijų planavimo sąlygas. Vykdant teritorijų planavimą pagal minėto bendrojo plano sprendinius, gerės Savivaldybės veiklos planavimo bei priimamų sprendimų teritorijų planavimo srityje kokybė, o dalyvaujant planavimo procesuose, stiprės darbuotojų administraciniai gebėjimai.

 

      Daugiau informacijos: Strateginio planavimo, investicijų, projektavimo ir projektų valdymo skyriaus vedėja Indrė Antanaitienė, el.p. indre.antanaitiene@raseiniai.lt, tel. (8 428) 79 596 ir Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Kristina Krikštanaitė, el.p. kristina.krikstanaite@raseiniai.lt, (8 428) 79 574.


 

 


VP3-3.1 AM-01-V-02-042 Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Raseinių rajone

      2009-12-17 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ir UAB „Raseinių vandenys“ (toliau - Projekto vykdytojas) pasirašė administravimo ir finansavimo sutartį V/2009/NS/43 projektui ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Raseinių rajone“. Projektas įgyvendinimas kartu su partneriu Raseinių rajono savivaldybės administracija pagal ES 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto ,,Aplinka ir darnus vystymasis“  įgyvendinimo VP3-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“.

      Priemonės tikslas – modernizuoti ir išplėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą aglomeracijose pagal nustatytus paslaugų kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus.

      Bendras projekto biudžetas 11 mln. 503 tūkst. Lt 00 ct. Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 991 046 Lt 93 ct, Europos Sąjungos fondų lėšos  8 423 898 Lt 95 ct, Projekto vykdytojo arba partnerio lėšos 2 088 054 Lt 12 ct.

 

      Projekto veiklos:

      1.       Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Raseinių m., Ariogalos m. ir Viduklės mstl..

Planuojama Raseinių mieste nutiesti naujų nuotekų tinklų – 3,0km, vandentiekio tinklų – 2,0 km. Tinklai bus tiesiami Vilniaus, Dubysos, Jotvingių, Viduklės, Eglių, Žvyryno, Putinų ir Žibuoklių gatvėse.

      Ariogalos mieste bus nutiesta naujų nuotekų tinklų apie 2,0 km,  vandentiekio tinklų – 2,0 km. Tinklai tiesiami Darbininkų, Granito, Vingio, Laukų, Tauručio, Žemaičių ir Biliūno gatvėse.

      Viduklės miestelyje planuojama nutiesti naujų nuotekų tinklų – 2,0 km, naujų vandentiekio tinklų – 1,0 km.  Nuotekų savitakiniai tinklai bus tiesiami Žaliosios, Kęstučio, Kudirkos, Krioklės, Stanevičiaus gatvėse ir įvažiavime į nuotekų valyklą. Slėginiai nuotekų tinklai – Paupio gatve nuo siurblinės NS1. Vandentiekio tinklai bus tiesiami Kęstučio, Krioklės ir Žaliosios gatvėse.

      2.       Viduklės miestelio nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija.

Nuotekų valyklos apkrova 2665 EGS, vidutinis paros debitas 388 m3/d, didžiausias debitas 58 m3/h.

 

      Projekto esmė

      Projekto tikslas - viešai tiekiamo tinkamos kokybės geriamojo vandens ir tvarkomų nuotekų paslaugos išplėtimas Raseinių mieste, Ariogalos mieste bei Viduklės mstl. Kadangi daugelis gyventojų neturi galimybės prisijungti prie viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, todėl vartoja vandenį, kuris neatitinka higienos reikalavimų bei daugeliui gyventojų negali užtikrinti tinkamo nuotekų išvalymo. Pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008–2015 metų plėtros strategiją - viešai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugos prieinamumas iki 2015 m. turėtų siekti 95 % visų LR gyventojų.

      Projekto esmė – vandentvarkos infrastruktūros gerinimas Raseinių raj. Įgyvendinus projektą, bus užtikrintas ilgalaikis, technine ir ekonomine prasme vartotojams prieinamas socialiai būtinų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas. Sumažės paviršinių ir požeminių vandenų tarša, pagerės aplinkos būklė. Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832) ir Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą savivaldybėms bei vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonėms priskirtos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų organizavimo funkcijos. Centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų išplėtimas geriausiai užtikrintų funkcijų - aprūpinti gyventojus kokybišku vandeniu bei pagal reikalavimus išleidžiamų nuotekų tvarkymu - vykdymą. Kadangi Raseinių raj. teritorija yra gana tankiai apgyvendinta sanitariniu, ekonominiu ir aplinkosauginiu požiūriais centralizuotas vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas yra geriausias būdas išspręsti gyventojų problemas ir taip pagerinti jų gyvenimo sąlygas.

      Šį projektą vykdo UAB "Raseinių vandenys". Įgyvendinus numatytas investicijas, būtų suteikta galimybė prisijungti prie centralizuotų V ir NT tinklų papildomai 716 gyventojų.

 

      Veiklų įgyvendinimas

      Projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Raseinių rajone“ įgyvendinti pasirašyta darbų rangos sutartis:„Viduklės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija“ Nr.2010/01/29. Rangovas UAB „Pireka“.

      Projekto finansavimo pradžia 2009-12-17, pabaiga 2012-03-17Pasirašyta projekto „Kaulakių kaimo bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimas“ finansavimo ir administravimo sutartis

 

      Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius Dainius Baltrušaitis 2009 m. gruodžio 30 d. Vilniuje pasirašė projekto „Raseinių rajono savivaldybės Pagojukų seniūnijos Kaulakių kaimo bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimas“ finansavimo ir administravimo sutartį. Projektui finansavimas skiriamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėje sudarymas“ (paraiškos numeris VP3-1.2-VRM-01-R-21-001). Bendra projekto vertė - 2672,6 tūkst. Lt, pagal finansavimo šaltinius: 2271,7 tūkst. Lt (85 %) - ES fondų lėšos, 200,4 tūkst. Lt (7,5 %) - Valstybės biudžeto lėšos, 200,4 tūkst. Lt (7,5 %) - Savivaldybės bendro finansavimo lėšos. Projekto tikslas – Kaulakių kaimo bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimas, siekiant sudaryti sąlygas ūkinės veiklos diversifikavimui. Projekto veiklų įgyvendinimo  pabaiga - 2011 m. lapkričio 30 d. Projekto metu bus tvarkomas Kaulakių kultūros namų pastatas: pakeista likusi dalis pastato susidėvėjusių langų ir durų, atlikti lietaus nutekamųjų vamzdžių remonto ir pastato fasado sienų apšiltinimo darbai. Labai atsinaujins ir pagražės aplink pastatą esanti teritorija: bus rekonstruota ir praplėsta automobilių stovėjimo aikštelė, naujai įrengti pėsčiųjų takai ir apšvietimas, pastatyti nauji suoliukai, šiukšliadėžės, atnaujintos krepšinio ir tinklinio aikštelės, įrengta lauko estrada, suformuoti gėlynai. Taip pat planuojama tvarkyti ir Liolingos gatvę: pavojingame kelio ruože bus įrengti apsauginiai kelio atitvarai, atnaujintas gatvės apšvietimas ir šaligatvis.

      Projekto valdymo grupę sudaro: projekto vadovas - Egidijus Alijauskas, Savivaldybės administracijos Ekonomikos, ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistas, projekto finansininkė - Vida Grabienė, Ekonomikos, ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė, projekto koordinatorė - Loreta Sirvidienė, Strateginio planavimo, investicijų, projektavimo ir projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė.

      Artimiausiu metu bus derinamas mokėjimo prašymų teikimo grafikas, viešųjų pirkimų planas, skelbiamas konkursas rangos darbų pirkimui.


 

 

Pasirašyta projekto „Dubysos upės gamtinių išteklių panaudojimas turizmo plėtrai Raseinių ir Kelmės rajonuose“ finansavimo ir administravimo sutartis

 

      Raseinių rajono savivaldybės administracija 2009 m. liepos 1 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai pateikė projekto „Dubysos upės gamtinių išteklių panaudojimas turizmo plėtrai Raseinių ir Kelmės rajonuose“ paraišką Europos Sąjungos fondų paramai gauti pagal priemonę „Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra“. Dėl šio projekto 2009 m. lapkričio 25 d. buvo pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra ir LR Ūkio ministerija.

      Projekto tikslas – didinti aktyvaus poilsio infrastruktūros potencialą Dubysos regioniniame parke, sukuriant palankesnes sąlygas aktyviam viešajam turizmui bei skatinant atvykstamąjį ir vietinį turizmą.

      Įgyvendinus projektą bus įrengta viena stovyklavietė Kelmės r., Maironių k. viena poilsiavietė Raseinių r., Padubysio k. vandens trasoje įrengtos rodyklės, stendai su informacija apie lankytinus objektus, upės krantai pritaikyti baidarių nuleidimui į upę.

 

 

Judita Norvilaitė, Strateginio planavimo, investicijų, projektavimo ir projektų valdymo skyriaus vyresn. specialistė

 


 

 


      Pasirašyta finansavimo administravimo sutartis dėl projekto „Raseinių miesto Pušyno gatvės įrengimas“  


 

      Raseinių rajono savivaldybės administracija, š. m. rugsėjo 9 d. Transporto investicijų direkcijai pateikė projekto NR. VP2-4.4-SM-02-R-21-003 „Raseinių miesto Pušyno gatvės įrengimas“ paraišką pagal Lietuvos 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, sąrašą VP2-4.4-SM-02-R-22, patvirtintą Kauno regiono plėtros tarybos 2009 m. balandžio 21 d. sprendimu Nr. 9 (pakoreguotu Kauno regiono plėtros tarybos 2009 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. 6). Š. m. gruodžio 3 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Transporto investicijų direkcija ir  Raseinių rajono savivaldybės administracija (toliau – Projekto vykdytojas) sudarė projekto „Raseinių miesto Pušyno gatvės įrengimas“, projekto kodas Nr. VP2-4.4-SM-02-R-21-003 (toliau – Projektas), finansavimo ir administravimo sutartį. Projektui įgyvendinti skiriamas iki 588 758, 00 Lt finansavimas, iš jų Europos Sąjungos lėšos – 524 025, 00 Lt, Valstybės biudžeto lėšos – 64 733, 00 Lt, taip pat Projekto vykdytojas įsipareigoja skirti Projektui įgyvendinti ne mažiau nei 33 384, 67 Lt.

      Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra 2009 m. spalio 6 d.,  o pabaiga, iki kurios turi būti pabaigtos visos Projekto veiklos ir patirtos visos su Projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos, yra 2010 m. lapkričio 30 d.

      Strateginis „Ekonomikos augimo“ veiksmų programos tikslas - spartinti ūkio augimą ilguoju laikotarpiu siekiant sumažinti išsivystymo netolygumus tarp Lietuvos ir ES vidurkio. Sparčiai augant ekonomikai, didėja poreikis transportavimo paslaugoms. Didėjantis transporto eismo intensyvumas neišvengiamai reikalauja spartesnės kelių infrastruktūros plėtros ir modernizavimo. Šiame  projekte numatyta įrengti Raseinių m. Pušyno g. atkarpą, vykdant esamos Pušyno g. plėtrą  ir tokiu būdu pagerinti susisiekimo kokybę, mažinti urbanistines ir susisiekimo problemas miesto transporto sistemoje, spręsti tranzitinių transporto priemonių pralaidumą, gerinti tikslinių grupių (Raseinių r. sav. gyventojai, turistai, verslininkai) susisiekimo ir mobilumo sąlygas, didinti rajono patrauklumą investicijoms. Įgyvendinus projektą projekto lėšomis bus įrengta (išplėsta) apie 0,723 km Raseinių miesto Pušyno g. Bus įrengta asfaltbetonio danga, kelkraščiai, kelio ženklai bei signaliniai stulpeliai, lietaus vandens nuleidimo įrenginiai. Įgyvendinus šį Raseinių miesto Pušyno gatvės įrengimo investicinį projektą, pagerės vietinio transporto sąlygos, tranzitinis autotransportas bus nukreiptas Pušyno gatve aplenkiant Raseinių miesto centrą, padidės kelionės greitis, sumažės transporto priemonių išmetamų teršalų kiekis ir keliamas triukšmas, sumažės degalų sunaudojimas ir transporto priemonių eksploataciniai kaštai, sumažės avaringumas. Be to, bus sukurtos naujos darbo vietos ir sumažintas regionų vystymosi atotrūkis.

 


 

 

 


      Pateiktos dar dviejų projektų paraiškos Europos sąjungos fondų 2007-2013 m. paramai gauti dėl mokyklų rekonstravimo

      Informuojame, kad Raseinių rajono savivaldybės administracija 2009-09-28 VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai pateikė dar dviejų projektų paraiškas Europos Sąjungos fondų 2007–2013 m. paramai gauti pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-03-V priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu:

1.       „Raseinių rajono Šaltinio vidurinės mokyklos pastato Raseiniuose, Ateities g. 23, rekonstravimas“;

2.       „Raseinių rajono Šiluvos vidurinės mokyklos pastato Šiluvoje, Jurgaičio a. 6, rekonstravimas“.

 

      Projekto „Raseinių rajono Šaltinio vidurinės mokyklos pastato Raseiniuose, Ateities g. 23, rekonstravimas“ tikslas – padidinti energijos vartojimo efektyvumą Raseinių rajono Šaltinio vidurinės mokyklos pastate. Planuojamos įgyvendinti energijos taupymo priemonės: langų keitimas naujais plastikiniais; stiklo blokelių keitimas; lauko durų keitimas naujomis; išorės sienų, pastato cokolinės dalies apšiltinimas; sutapdinto plokščio stogo apšiltinimas; 1-o aukšto grindų apšiltinimas. Siektini rezultatai (sutaupymai): šilumos energijos – 30,33 proc., tai sudarys 306,48 MWh per metus; elektros energijos – 20,38 proc., tai sudarys 27,58 MWh per metus.

      Preliminari projekto vertė 2.800.000,00 Lt. Planuojamos gauti lėšos: ES fondų –  2.380.000,00 Lt, valstybės biudžeto -  420.000,00 Lt. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2009 m. birželio 1 d. ir numatoma projekto trukmė 18 mėn.

      Projekto „Raseinių rajono Šiluvos vidurinės mokyklos pastato Šiluvoje, Jurgaičio a. 6, rekonstravimas“ tikslas – pagerinti Raseinių rajono Šiluvos vidurinės mokyklos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šiam pastatui šildyti bei patalpoms apšviesti. Planuojamos įgyvendinti energijos taupymo priemonės: pastato korpusų (8C2p, 9C1p, 10C1p) sienų šiltinimas, pagrindinio korpuso (1C2p) ir kitų korpusų (8C2p, 9C1p, 10C1p) pirmo aukšto grindų šiltinimas, pagrindinio korpuso (1C2p) pastogės perdenginio šiltinimas, pastato sutapdintų stogų šiltinimas, vėdinimo sistemų rekonstrukcija, langų ir durų keitimas, šildymo sistemos rekonstrukcija, elektros instaliacijos ir apšvietimo sistemos modernizavimas. Siektini rezultatai – įgyvendinus planuojamas priemones, numatyta kasmet sutaupyti 298,24 MWh/šildymo sezonui arba 44,59 proc. šilumos energijos, naudojamos pastato patalpoms šildyti, ir 17 MWh/metus arba 20 proc. elektros energijos, naudojamos apšvietimo reikmėms.

       Preliminari projekto vertė 4.055.252 Lt. Planuojamos gauti lėšos: ES fondų –  3.400.000 Lt, valstybės biudžeto -  600.000 Lt ir Savivaldybės biudžeto - 55.252 Lt (netinkamos išlaidos). Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2009 m. birželio 1 d. ir numatoma projekto trukmė 18 mėn.

       Projektų įgyvendinimas pagerintų išorinę pastatų būklę, sudarytų sąlygas saugiam vaikų ugdymui, darbuotojų saugumui, pagerėtų vaikų ugdymo, laisvalaikio praleidimo sąlygos, sumažintų energijos sąnaudas per pastato langus, lauko duris, sienas, stogą, sumažintų išlaidas, išleidžiamas patalpų šildymui, pagerintų pastato vidaus patalpų mikroklimatą,  būtų pratęstas pastato tarnavimo laikas, užtikrintas ugdymo įstaigų veiklos tęstinumas. Šios ugdymo įstaigos savomis lėšomis susitvarkyti pastatų neturi galimybių, pastato savininkas Raseinių rajono savivaldybė skirti reikiamo finansavimo taip pat negali. ES struktūrinių fondų lėšos - tai galimybė, kad projektai galėtų būti sėkmingai įgyvendinti.

  

Informacija parengė:
Strateginio planavimo, investicijų, projektavimo ir projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Deimantė Mėlinienė , tel. (8 428) 79 596, el.p. deimante.meliniene@raseiniai.lt      Raseinių rajono Šaltinio ir Šiluvos vidurinių mokyklų pastatų rekonstravimo projektai įtraukti į valstybės projektų, numatomų finansuoti ES lėšomis, sąrašą

 

 

      Raseinių rajono savivaldybės administracijos du projektai yra įtraukti į Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 4-379 (Žin., 2009, Nr. 91-3941) patvirtintą Valstybės projektų, finansuotinų pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-03-V priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“, sąrašą:

1.       Raseinių rajono Šaltinio vidurinės mokyklos pastato Raseiniuose, Ateities g. 23, rekonstravimas.

Projekto tikslas – padidinti energijos vartojimo efektyvumą Raseinių rajono Šaltinio vidurinės mokyklos pastate. Planuojamos įgyvendinti energijos taupymo priemonės: langų keitimas naujais plastikiniais; stiklo blokelių keitimas; lauko durų keitimas naujomis; išorės sienų, pastato cokolinės dalies apšiltinimas; sutapdinto plokščio stogo apšiltinimas; 1-o aukšto grindų apšiltinimas. Siektini rezultatai (sutaupymai): šilumos energijos – 30,33 proc., tai sudarys 306,48 MWh per metus; elektros energijos – 20,38 proc., tai sudarys 27,58 MWh per metus.

      Preliminari projekto vertė 2.800.000 Lt. Planuojamos gauti lėšos: ES fondų –  2.380.000 Lt, valstybės biudžeto -  420.000 Lt. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2009 m. birželio 1 d. ir numatoma projekto trukmė 36 mėn. Paraiška dėl ES paramos skyrimo šiam projektui turi būti pateikta iki 2009 m. spalio 1 d.

2.       Raseinių rajono Šiluvos vidurinės mokyklos pastato Šiluvoje, Jurgaičio a. 6, rekonstravimas.

Projekto tikslas – pagerinti Raseinių rajono Šiluvos vidurinės mokyklos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šiam pastatui šildyti bei patalpoms apšviesti. Planuojamos įgyvendinti energijos taupymo priemonės: pastato korpusų (8C2p, 9C1p, 10C1p) sienų šiltinimas, pagrindinio korpuso (1C2p) ir kitų korpusų (8C2p, 9C1p, 10C1p) pirmo aukšto grindų šiltinimas, pagrindinio korpuso (1C2p) pastogės perdenginio šiltinimas, pastato sutapdintų stogų šiltinimas, vėdinimo sistemų rekonstrukcija, langų ir durų keitimas, šildymo sistemos rekonstrukcija, elektros instaliacijos ir apšvietimo sistemos modernizavimas. Siektini rezultatai – įgyvendinus planuojamas priemones, numatyta kasmet sutaupyti 298,24 MWh/šildymo sezonui arba 44,59 proc. šilumos energijos, naudojamos pastato patalpoms šildyti, ir 17 MWh/metus arba 20 proc. elektros energijos, naudojamos apšvietimo reikmėms.

      Preliminari projekto vertė 4.055.252 Lt. Planuojamos gauti lėšos: ES fondų –  3.400.000 Lt, valstybės biudžeto -  600.000 Lt. Savivaldybės biudžeto - 55.252 Lt. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2009 m. birželio 1 d. ir numatoma projekto trukmė 36 mėn. Paraiška dėl ES paramos skyrimo šiam projektui turi būti pateikta iki 2009 m. spalio 1 d.

 

      Projektų įgyvendinimas pagerintų išorinę pastatų būklę, sudarytų sąlygas saugiam vaikų ugdymui, darbuotojų saugumui, pagerėtų vaikų ugdymo, laisvalaikio praleidimo sąlygos, sumažintų energijos sąnaudas per pastato langus, lauko duris, sienas, stogą, sumažintų išlaidas išleidžiamas patalpų šildymui, pagerintų pastato vidaus patalpų mikroklimatą,  būtų pratęstas pastato tarnavimo laikas, užtikrintas ugdymo įstaigų veiklos tęstinumas.Šios ugdymo įstaigos savomis lėšomis susitvarkyti pastatų neturi galimybių, pastato savininkas Raseinių rajono savivaldybė skirti reikiamo finansavimo taip pat negali. ES struktūrinių fondų lėšos - tai galimybė, kad projektai galėtų prasidėti ir būti sėkmingai įgyvendinti.

  

Informacija parengė:

Strateginio planavimo, investicijų, projektavimo ir projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Deimantė Valinčiūtė , tel. (8 428) 79596, el.p. deimante.valinciute@raseiniai.lt

 

      Pateikta projekto „Dubysos upės gamtinių išteklių panaudojimas turizmo plėtrai Raseinių ir Kelmės rajonuose“ paraiška


      Raseinių rajono savivaldybės administracija 2009 m. liepos 1 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai pateikė projekto „Dubysos upės gamtinių išteklių panaudojimas turizmo plėtrai Raseinių ir Kelmės rajonuose“ paraišką Europos Sąjungos fondų paramai gauti pagal priemonę „Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra“.

      Projekto tikslas – didinti aktyvaus poilsio infrastruktūros potencialą Dubysos regioniniame parke, sukuriant palankesnes sąlygas aktyviam viešajam turizmui bei skatinant atvykstamąjį ir vietinį turizmą.

      Vandens turizmo trasos infrastruktūros įrengimas, siekiant tinkamai panaudoti Dubysos upės gamtinius išteklius aktyvaus poilsio turizmui, yra pagrindinė aktyvaus poilsio turizmo produktų plėtros kryptis Dubysos regioniniame parke. Šio projekto įgyvendinimas yra naudingas, nes sukūrus reikiamą infrastruktūrą padaugėtų vietinių ir atvykstančiųjų turistų, sumažėtų „laukinio turizmo“ Dubysos regioniniame parke, kurio vienas iš padarinių yra gamtos niokojimas: baidarėmis ardomi krantai, gamtoje paliekamos šiukšlės. Planuojama projekto vertė apie 1,7 mln. Lt. Parama padės moderniai ir pagal reikalavimus įrengti vandens trasą su reikalinga infrastruktūra, tinkamai išnaudojant gamtos išteklius, sukuriant palankesnes sąlygas aktyviam poilsiui. Įgyvendinus projektą būtų įrengta viena stovyklavietė Kelmės r. Maironių k., viena poilsiavietė Raseinių r. Padubysio k., vandens trasoje įrengtos rodyklės, stendai su informacija apie lankytinus objektus, upės krantai pritaikyti baidarių nuleidimui į upę.

 

      Pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis dėl Raseinių „Kalno“ vidurinės mokyklos pastato rekonstravimo ir energetikos sistemos modernizavimo

     Raseinių rajono savivaldybės administracija 2009-01-05 VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai pateikė projekto „Raseinių „Kalno“ vidurinės mokyklos pastato rekonstravimo II etapas“ paraišką Europos Sąjungos fondų paramai gauti pagal priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“ . D
ėl šio projekto 2009-04-28 buvo pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra ir LR Ūkio ministerija. Projekto tikslas – rekonstruoti pastatą, t.y. pakeisti senus langus, susidėvėjusią stogo dangą, apšiltinti pastato fasadą, rekonstruoti šildymo sistemą.  Mokykla savomis lėšomis susitvarkyti pastato neturi galimybių. ES struktūrinių fondų parama - tai vienintelė galimybė, kad projektas būtų sėkmingai įgyvendintas. Rekonstravus mokyklos pastatą  pagerėtų išorinė pastato būklė, vaikų ugdymo ir mokytojų darbo sąlygos, sumažėtų išlaidos patalpų šildymui, būtų pratęstas pastato tarnavimo laikas, užtikrintas ugdymo įstaigos veiklos tęstinumas.

      Pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis dėl Ariogalos lopšelio-darželio pastato rekonstravimo ir energetikos sistemos modernizavimo

 

      Raseinių rajono savivaldybės administracija 2009-02-28 VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai pateikė projekto „Raseinių rajono Ariogalos lopšelio –darželio pastato rekonstravimas ir energetikos sistemos modernizavimas“ paraišką Europos Sąjungos fondų paramai gauti pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“. Dėl šio projekto 2009-04-28 buvo pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra ir LR Ūkio ministerija. Projekto tikslas – rekonstruoti pastatą, t.y. pakeisti senus langus, duris, susidėvėjusią stogo dangą,  atlikti plokščio stogo ir pastato fasado šiltinimą, rekonstruoti šildymo sistemą, įrengti saulės kolektorių. Lopšelis-darželis savomis lėšomis susitvarkyti pastato neturi galimybių. ES struktūrinių fondų parama - tai vienintelė galimybė, kad projektas būtų sėkmingai įgyvendintas. Rekonstravus lopšelio-darželio pastatą  pagerėtų išorinė pastato būklė, vaikų ugdymo ir darbuotojų darbo sąlygos, sumažėtų išlaidos patalpų šildymui, būtų pratęstas pastato tarnavimo laikas, užtikrintas ugdymo įstaigos veiklos tęstinumas.

 

       2006 m. Raseinių rajono savivaldybė kartu su Kauno apskrities viršininko administracija bei kitomis Kauno regiono savivaldybėmis įpareigojo VšĮ  Kauno regiono plėtros agentūrą parengti Kauno regiono projektų duomenų bazę, kurioje galite gauti informaciją ne tik apie Raseinių rajono savivaldybės administracijos, bet ir apie kitų Kauno regiono savivaldybių vykdomus, įvykdytus ar inicijuojamus projektus. Kauno regiono projektų duomenų bazė pateikiama tinklalapyje: http://www.pvs.krda.lt 


 

 

 

 

ES struktūriniams ir kitiems fondams įsisavinti Savivaldybės administracijos parengti projektai 

  

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Paraiškos/Projekto registracijos numeris

Struktūrinės paramos šaltinis

Paraiškos pateikimo /projekto įgyvendinimo data

Projekto vertė

1.

Nuotekų slėgio linija iš Gabšių gyvenvietės į Raseinių miesto nuotekų valyklą

SA-8-P43010013

SAPARD (Paraiška pateikta Nacionalinei mokėjimų agentūrai)

Finansavimas gautas. Projektas baigtas 2002 m

161.577 Lt

2.

Raseinių rajono Kalnujų gyvenvietės inžinerinių tinklų išplėtimas (I etapas)

SA-8-P43030004

SAPARD (Paraiška pateikta Nacionalinei mokėjimų agentūrai)

Finansavimas gautas. Projektas baigtas 2005 m.

1.025.247 Lt

3.

Raseinių rajono Gabšių gyvenvietės inžinerinių tinklų išplėtimas (I etapas)

SA-8-P43030005

SAPARD (Paraiška pateikta Nacionalinei mokėjimų agentūrai)

Finansavimas gautas. Projektas baigtas 2005 m.

955.141 Lt

4.

Raseinių rajono Šiluvos miestelio inžinerinių tinklų išplėtimas

SA-8-P43030006

SAPARD (Paraiška pateikta Nacionalinei mokėjimų agentūrai)

Finansavimas gautas. Projektas baigtas 2005 m.

1.041.066 Lt

5.

Rytų gatvės Raseinių mieste rekonstrukcija

BPD04-FRPF-1.1.0-01-04/0050

Europos regio-ninės plėtros fondas, 1.1. priemonė (Pa-raiška pateikta Transporto in-vesticijų direk-cijai)

Finansavimas gautas 2004 m. Projektas baigtas 2005 m.

782.767 Lt

6.

Raseinių rajono savivaldybės teritorijos ir Raseinių miesto bendrojo plano rengimas

BPD2004-ESF-5.2.0-02-04/0038

 

Europos socialinis fondas, 5.2 priemonė (Pateikta paraiška VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai)

Finansavimas gautas. Projektas vykdomas

709 644 Lt

7.

Raseinių rajono Gynėvės upelio baseino griovių bei jų hidrotechninių statinių renovacija

BPD2004-EZUOGF-4.4.1-02-05/2/0004

Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas, 4.4. priemonė (Paraiška pateikta Nacionalinei mokėjimų agentūrai)

Finansavimas gautas. Projektas baigtas 2006 m.

1.917.044 Lt

8.

Raseinių buvusių arešto namų rekonstrukcija ir pritaikymas viešiems turizmo poreikiams

BPD04-ERPF-3.4.3-01-05/0422

Europos re-gioninės plėtros fondas 3.4 priemonė (Pa-raiška pateikta Lietuvos ver-slo paramos agentūrai)

Finansavimas gautas 2006 m. Projektas vykdomas

2.857.124 Lt

9.

Raseinių r. Paupio pagrindinės mokyklos šiluminės energijos vartojimo efektyvumo didinimas

-

Specialioji energijos vartojimo efek-tyvumo didinimo programa (Paraiška pa-teikta VĮ „Energetikos agentūrai“)

Paraiška pateikta 2005-07-29 ir 2006-06-15

Gautas finansavimas 2006 m.

 157 895 Lt

 

386.702 Lt

10.

Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Raseinių vaikų globos namuose

BPD2004-ERPF-1.5.0-09-05/0035

Europos re-gioninės plėtros fondas 1.5 priemonė (Pa-raiška pateikta Centrinei projektų valdymo agentūrai)

Paraiška pateikta 2005-09-26

(Projektas įtrauktas į rezervinį projektų sąrašą)

2.725.180 Lt

11.

Raseinių rajono Kalnujų gyvenvietės inžinerinių tinklų išplėtimas (II etapas)

BPD2004-ERPF-1.3.0-03-05/0052

Europos re-gioninės plėtros fondas 1.3 priemonė (Pa-raiška pateikta Aplinkos projektų valdymo agentūrai)

Finansavimas gautas 2006 m. Projektas baigtas

1.109.269 Lt

12.

Raseinių rajono Gabšių gyvenvietės inžinerinių tinklų išplėtimas (II etapas)

BPD2004-ERPF-1.3-03-05/0038

Europos re-gioninės plėtros fondas 1.3 priemonė (Pa-raiška pateikta Aplinkos projektų valdymo agentūrai)

Paraiška pateikta 2005-10-03

Parama neskirta dėl kvietimui skirtų lėšų trūkumo

1.601.158 Lt

13.

Dubysos upės gamtinių išteklių panaudojimas turizmo plėtrai Raseinių ir Kelmės rajonuose

VP3-1.3-ŪM-01-V-01-004

 Paraiška pateikta Lietuvos verslo paramos agentūrai

Paraiška pateikta 2009-06-30

1.726.880 Lt

14.

Molavėnų piliakalnių komplekso išsaugojimas ir pritaikymas kultūros ir viešojo turizmo reikmėms

1EEE/NOR-085

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansiniai mechanizmai

Paraiška pateikta 2006-11-02
finansavimas gautas 2008
Projektas vykdomas

 2.119.360 Lt

15.

Projektinė dokumentacija sporto aikštelių įrengimui šalia Raseinių „Žemaičio“ ir Raseinių rajono Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijų

2 EEE/NOR 2-079

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansiniai mechanizmai

Finansavimas gautas 2008 m.

Projektas baigtas

82.867 Lt

16. Buvusių Raseinių arešto namų komplekso teritorijos sutvarkymas VP3-1.3-ŪM-05-R-21-001 Paraiška pateikta Lietuvos verslo paramos agentūrai Paraiška pateikta
2009-08-27
891.471,00 Lt
17. Ariogalos miesto teritorijos bendrojo plano rengimas VP1-4.2-VRM-04-R-21-010 Paraiška pateikta Europos Socialinio fondo agentūrai Paraiška pateikta
2009-08-25
97.000,00 Lt
18. Raseinių miesto Pušyno gatvės įrengimas - Paraiška pateikta Transporto investicijų direkcijai Paraiška pateikta
2009-09-09
622.468,81 Lt
19. Raseinių rajono savivaldybės Pagojukų seniūnijos Kaulakių kaimo bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimas VP3-1.2-VRM-01-R-21-001 Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.2-VRM-01-R priemonė „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas

Paraiška pateikta
2009-08-28

2.672.611 Lt

20.

Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano rengimas”

VP1-4.2-VRM-02-R-21-003

Paraiška pateikta Europos Socialinio fondo agentūrai

Paraiška pateikta 2009-07-01

57.024,00 LtSavivaldybės kartu su kitomis institucijomis vykdomi projektai ir pateiktos paraiškos finansinei paramai gauti:

 1. Nemuno vidurupio baseino projekto pirmasis paketas (vandentiekio ir nuotekų tinklo plėtimas ir rekonstrukcija Raseinių m., Ariogalos m. ir Gėluvos gyvenvietėje) (projektas vykdomas).
 2. Nemuno vidurupio baseino projekto antrasis paketas (vandentiekio ir nuotekų tinklų, sistemų rekonstrukcija Raseinių m., Ariogalos m., Betygalos, Viduklės, Girkalnio gyvenvietėse) (vyksta projektavimo darbai).
 3. Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos kūrimas (projektas vykdomas).
 4. Lietuvos savivaldybių darbuotojų gebėjimų ir kvalifikacijos strateginio planavimo srityje stiprinimas (projektas vykdomas).
 5. Kauno apskrities viešojo administravimo institucijų darbuotojų kompetencijų tobulinimas/KAVAKompeT (projektas vykdomas).
 6. Kauno regiono paplūdimių plėtra (projektas įtraukta į rezervinį projektų sąrašą).
 7. Aplinkai naudingų pirkimų skatinimas Kauno regione (projektas vykdomas).
 8. Pryšmančių pagrindinės mokyklos sporto aikštyno renovacija (pateikta paraiška dėl projektinės dokumentacijos rengimo).
 9. Kauno regiono įvaizdžio formavimo programa (programa rengiama).
 10. Kauno apskrities viešojo administravimo regioninių projektų duomenų bazės atnaujinimas ir palaikymas (projektas vykdomas).
 11. Projekto „INVEST – Latgale ir Kauno regionų investicinis portfelis“ tęstinumas: investicijų pritraukimas bei potencialių investuotojų aptarnavimas (projektas vykdomas).

 


Informacija atnaujinta: 2016-08-05 15:04:42
Raseinių rajono savivaldybės meras
 
Andrius Bautronis

Gyvenimo aprašymas

Priėmimo valandos

Darbotvarkė

 

Nuorodos

 


 
 

 
 


 
 


 
 

 
 
  

 

 

 
 

 

 

 
 
 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

© Raseinių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema. Nuotolinė pagalba.